วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดหารายได้จัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือนักเรียนใน สพป.จันทบุรี เขต 1
2. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรี
3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยการวิ่ง
4. เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดจันทบุรีและบริเวณจัดงาน

ระยะทางกิจกรรมPowered By TEAM STRONGER