สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO
Trending Now : แบบขออนุมัติไปราชการในราชอาณาจักร หลักเกณฑ์การขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพป.จันทบุรี เขต 1 แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพป.จันทบุรี เขต 1 คู่มือการดำเนินการทางวินัยสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2565 ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ฉบับที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566 วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2566 "เดินหน้าสร้างเด็กไทย ไอคิวดี"

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

IMG
Scientkid Education Platform
ลงวันที่ - 25 กุมภาพันธ์ 2565
More News