สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO
Trending Now : รวมจดหมายข่าวการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ Covid-19 (2021) แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ จัดจ้าง แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สพป.จันทบุรี เขต 1 เข้าร่วมการประชุม ศอ.ปส.จ.จันทบุรี ครั้งที่ 4/2564 ผอ.เขต พบ ผู้ว่า สวัสดีปีใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี การนิเทศติดตามผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว “บ้านเรียนสร้างสุข” รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2563 ผอ.เขต พบ นายก อบจ.จันทบุรี

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

More News