สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO
Trending Now : การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนวัดจันทนาราม(ศรีรองเมืองอุทิศ) ประกาศโรงเรียนวัดทุ่งเบญจา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ยินดีต้อนรับ สิบโทไชยยันต์ เกิดเหมาะ ศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี การอบรมหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ 8 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2563 การอบรมพัฒนาครูโครงงานคุณธรรม รุ่นที่ 2 Inside ผอ.เขต พบเพื่อนครู 18 พ.ย.2563 (3 ประเด็นด้านการศึกษา) งานแถลงข่าวเทศกาลว่าวดุ๊ยดุ่ย 2563 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับรางวัล ครูดีศรีจันทบูร ประจำปี พ.ศ.2563 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 เรื่อง ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)
รายชื่อโรงเรียนในสังกัด
ลำดับ ผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียน จำนวนนักเรียน school info
 ผอ.กัมพล ผลพฤกษา โรงเรียนสฤษดิเดช 3262
school info
 ผอ.เดชา พูลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1834
school info
 ผอ.ชาญณรงค์ พงศ์ขยัน โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า 852
school info
 ผอ.สุรชัย ภัทราภรณ์ไพบูลย์ โรงเรียนบ้านแก้ว 735
school info
 ผอ.รายา ปัญจมานนท์ โรงเรียนบ้านเนินจำปา 579
school info
 ผอ.ธีรภัทร ศรีบุญเรือง โรงเรียนวัดพลับพลา 539
school info
 ผอ.ประคอง ดอนไพรนุช โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171 475
school info
 ผอ.จินดา กงบุราณ โรงเรียนวัดขุนซ่อง 469
school info
 ผอ.เพ็ญนภา วิสารวุฒิ โรงเรียนบ้านช่องกะพัด 436
school info
 ผอ.พรทิพย์ ตรีสกุลวงษ์ โรงเรียนวัดจันทนาราม 414
school info
 ผอ.สุชานันท์ รัตนภาค โรงเรียนบ้านคลองลาว 367
school info
 ผอ.สมชาย พะโยม โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น 351
school info
 ผอ.วรรณา กุลชาติ โรงเรียนบ้านวังไม้แดง 311
school info
 ผอ.ศักดินันท์ ศรีไพร โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 300
school info
 ผอ.ตฤณศิษฐ์ ราชนิยม โรงเรียนวัดแก่งหางแมว 290
school info
 ผอ.สุดา ดวงจันทร์ โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา 264
school info
 ผอ.ณัฐวุฒิ รสชื่น โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ 261
school info
 ผอ.ปราโมทย์ อุดม โรงเรียนวัดหนองแหวน 254
school info
 ผอ.นิตยา พงษ์พระเกตุ โรงเรียนบ้านคลองครก 237
school info
 ผอ.สาลินี บูรณโกศล โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 231
school info
 ผอ.วันชัย แก้วมณี โรงเรียนวัดแสลง 214
school info
 ผอ.จิรทิปต์ ผาธรรม โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย 209
school info
 ผอ.นิตยา วัฒฐานะ โรงเรียนวัดสิงห์ 205
school info
 ผอ.พรรณี กุลรัตน์ โรงเรียนวัดดอนตาล 185
school info
 ผอ.สมบูรณ์ภัควัชร สิทธิฤทธิ์กวิน โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม 182
school info
 ผอ.มนตรี วัฒฐานะ โรงเรียนวัดหนองคัน 180
school info
 ผอ.รัชนี บรรเทาวงศ์ โรงเรียนวัดทองทั่ว 170
school info
 ผอ.นงลักษณ์ บุญสวัสดิ์ โรงเรียนวัดหนองบัว 168
school info
 ผอ.ประเสริฐ กำเลิศทอง โรงเรียนวัดรำพัน 166
school info
 ผอ.สุกัญญา พูลกสิ โรงเรียนบ้านต้นกระบก 165
school info
 ผอ.นิศาชล สวัสดิสาร โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 164
school info
 ผอ.พงษ์ศักดิ์ บุญสร้าง โรงเรียนวัดช้างข้าม 155
school info
 ผอ.อินทิรา ภูมิสูง โรงเรียนบ้านตาเลียว 147
school info
 ผอ.คมสันต์ ทะลายรัมย์ โรงเรียนบ้านซอยสอง 142
school info
 ผอ.มนตรี กาบตุ้ม โรงเรียนบ้านบ่อไฟไหม้ 139
school info
 .... โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน 130
school info
 ผอ.สุธี พรมาธิ โรงเรียนวัดเนินสูง 129
school info
 ****** โรงเรียนบ้านโคกวัด 128
school info
 ผอ.ไชยะ บุญอยู่ โรงเรียนวัดสามผาน 117
school info
 ผอ.ศุภณัฏฐ์ ปรานต์ชนิษฎา โรงเรียนวัดเกาะขวาง 115
school info
 ผอ.สุวิทย์ โพธิจักร์ โรงเรียนวัดเขาวงกต 111
school info
 ผอ.ครรชิต เปลี่ยนไธสง โรงเรียนบ้านคลองกะพง 98
school info
 ผอ.นิเวศน์ ชาติวุฒ โรงเรียนวัดทุ่งเบญจา 96
school info
 ผอ.วรุณรัตน์ บุญเริ่ม โรงเรียนวัดหนองไทร 96
school info
 ผอ.สกุณา อัศจรรย์ โรงเรียนวัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ 95
school info
 ผอ.เตือนใจ มีสุข โรงเรียนวัดท่าแคลง 94
school info
 ผอ.ทองจันทร์ ชาวไร่ โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 94
school info
 ผอ.รัชพล วริศเมธากุล โรงเรียนบ้านโป่งวัว 91
school info
 ผอ.อุทิศ แสงผ่อง โรงเรียนวัดวังหิน 90
school info
 ผอ.ศิริพรรณ ประจงกิจ โรงเรียนวัดเกาะโตนด 87
school info
 ผอ.เพ็ญจันทร์ กลิ่นขจร โรงเรียนวัดโป่งแรด 82
school info
 ผอ.จุรีภรณ์ เมืองโคมพัส โรงเรียนบ้านสะพานเลือก 79
school info
 ผอ.มุกดา อนุกานนท์ โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง 77
school info
 ผอ.ชัยวัฒน์ ภัทรกิจสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านยางระหง 67
school info
 ผอ.อลิษา สุคุณพันธ์ โรงเรียนวัดเนินยาง 66
school info
 ผอ.นิรมล เดชาวุธ โรงเรียนวัดเขาน้อย 65
school info
 ผอ.อภิชาติ หมายชื่น โรงเรียนวัดนายายอาม 65
school info
 ผอ.สาธิต ใจคง โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว 64
school info
 ผอ.ถนอมศรี คล้ายไพฑูรย์ โรงเรียนบ้านประแกต 63
school info
 ผอ.สำเนา ชายหาด โรงเรียนบ้านชำโสม 63
school info
 ผอ.เนื้อน้อง ไชยโชติ โรงเรียนบ้านเขามะปริง 62
school info
 ผอ.จงกล คะเชญชาติ โรงเรียนบ้านแก่งน้อย 62
school info
 ผอ.พรรณรุจี สะอาด โรงเรียนวัดพลับ 60
school info
 ****** โรงเรียนวัดเนินโพธิ์ 57
school info
 ผอ.เขมิสรา สีหาราช โรงเรียนบ้านท่าแฉลบ 55
school info
 ผอ.สุนิษา การพานิช โรงเรียนบ้านวังปลา 55
school info
 ผอ. โรงเรียนบ้านมาบโอน 53
school info
 ผอ.ศิริลักษณ์ คงสุวิทย์ โรงเรียนวัดท่าศาลา 47
school info
 ผอ. โรงเรียนบ้านสังข์ทอง 41
school info
 ผอ.อภิวัฒน์ งามการ โรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรี 38
school info
 ผอ.สามารถ จิตณรงค์ โรงเรียนวัดหนองสีงา 38
school info
 ผอ.มนัสนันท์ เกิดเอี่ยม โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 14 37
school info
 ผอ.จักรกฤษณ์ ยิ่งวงษ์ โรงเรียนบ้านเตาหม้อ 36
school info
 ผอ.วิภาภรณ์ คำฤาเดช โรงเรียนวัดคลองขุด 34
school info
 ผอ.สุนีรัตน์ จันทรานุวัฒน์กุล โรงเรียนวัดหมูดุด 34
school info
 ผอ.จงรัก สุวโจ โรงเรียนวัดนาซา 34
school info
 ผอ.สมบูรณ์ภัควัชร สิทธิฤทธิ์กวิน โรงเรียนวัดโขดหอย 32
school info
 ผอ. โรงเรียนวัดคมบาง 32
school info
 ผอ.สุฑารัตน์ ขีณาวัฒ โรงเรียนวัดโขมง 30
school info
 ผอ. โรงเรียนวัดตะกาดเง้า 28
school info
 ผอ. โรงเรียนวัดแขมหนู 27
school info
 ผอ.อำพร คงเจริญ โรงเรียนวัดเสม็ดงาม 21
school info

IMG


IMG