สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO
Trending Now : การประเมินเพื่อขอรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ระดับปฐมวัย พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2566 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ( Reading Test : RT ) ผลการทดสอบ O - NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการทดสอบ O - NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ขอขอบพระคุณ คุณครูพิมล สุขมูล ที่มอบทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท ให้แก่นักเรียน กิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2566 กิจกรรม Day Camp ลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2566 อบรมการต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 5 - 6
รายชื่อโรงเรียนในสังกัด
ลำดับ ผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียน IIT 2023 EIT 2023
 ผอ.กัมพล ผลพฤกษา โรงเรียนสฤษดิเดช QR-CODE QR-CODE
 ผอ.เดชา พูลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี QR-CODE QR-CODE
 ผอ.ชาญณรงค์ พงศ์ขยัน โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า QR-CODE QR-CODE
 ผอ.สุรชัย ภัทราภรณ์ไพบูลย์ โรงเรียนบ้านแก้ว QR-CODE QR-CODE
 ผอ.รายา ปัญจมานนท์ โรงเรียนบ้านเนินจำปา QR-CODE QR-CODE
 ผอ.ธีรภัทร ศรีบุญเรือง โรงเรียนวัดพลับพลา QR-CODE QR-CODE
 ผอ.ประคอง ดอนไพรนุช โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171 QR-CODE QR-CODE
 ผอ.จินดา กงบุราณ โรงเรียนวัดขุนซ่อง QR-CODE QR-CODE
 ผอ.ศุภณัฏฐ์ ปรานต์ชนิษฎา โรงเรียนบ้านช่องกะพัด QR-CODE QR-CODE
 ผอ.พรทิพย์ ตรีสกุลวงษ์ โรงเรียนวัดจันทนาราม QR-CODE QR-CODE
 ผอ.สุชานันท์ รัตนภาค โรงเรียนบ้านคลองลาว QR-CODE QR-CODE
 ผอ.สมชาย พะโยม โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น QR-CODE QR-CODE
 ผอ.วรรณา กุลชาติ โรงเรียนบ้านวังไม้แดง QR-CODE QR-CODE
 ผอ.ศักดินันท์ ศรีไพร โรงเรียนวัดไผ่ล้อม QR-CODE QR-CODE
 ผอ.ตฤณศิษฐ์ ราชนิยม โรงเรียนวัดแก่งหางแมว QR-CODE QR-CODE
 ผอ.สุดา ดวงจันทร์ โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา QR-CODE QR-CODE
 ผอ.ณัฐวุฒิ รสชื่น โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ QR-CODE QR-CODE
 ผอ.ปราโมทย์ อุดม โรงเรียนวัดหนองแหวน QR-CODE QR-CODE
 ผอ.นิตยา พงษ์พระเกตุ โรงเรียนบ้านคลองครก QR-CODE QR-CODE
 ผอ.สาลินี บูรณโกศล โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส QR-CODE QR-CODE
 ผอ.วันชัย แก้วมณี โรงเรียนวัดแสลง QR-CODE QR-CODE
 ผอ.จิรทิปต์ ผาธรรม โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย QR-CODE QR-CODE
 ผอ.นิตยา วัฒฐานะ โรงเรียนวัดสิงห์ QR-CODE QR-CODE
 ผอ.พรรณี กุลรัตน์ โรงเรียนวัดดอนตาล QR-CODE QR-CODE
 ผอ.สมบูรณ์ภัควัชร สิทธิฤทธิ์กวิน โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม QR-CODE QR-CODE
 ผอ.มนตรี วัฒฐานะ โรงเรียนวัดหนองคัน QR-CODE QR-CODE
 ผอ.รัชนี บรรเทาวงศ์ โรงเรียนวัดทองทั่ว QR-CODE QR-CODE
 ผอ.นงลักษณ์ บุญสวัสดิ์ โรงเรียนวัดหนองบัว QR-CODE QR-CODE
 ผอ.ประเสริฐ กำเลิศทอง โรงเรียนวัดรำพัน QR-CODE QR-CODE
 ผอ.สุกัญญา พูลกสิ โรงเรียนบ้านต้นกระบก QR-CODE QR-CODE
 ผอ.นิศาชล สวัสดิสาร โรงเรียนบ้านเนินดินแดง QR-CODE QR-CODE
 ผอ.พงษ์ศักดิ์ บุญสร้าง โรงเรียนวัดช้างข้าม QR-CODE QR-CODE
 ผอ.มนัสนันท์ เกิดเอี่ยม โรงเรียนบ้านตาเลียว QR-CODE QR-CODE
 ผอ.คมสันต์ ทะลายรัมย์ โรงเรียนบ้านซอยสอง QR-CODE QR-CODE
 ผอ.มนตรี กาบตุ้ม โรงเรียนบ้านบ่อไฟไหม้ QR-CODE QR-CODE
 .... โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน QR-CODE QR-CODE
 ผอ.ยศยา ภาโสม โรงเรียนบ้านโคกวัด QR-CODE QR-CODE
 ผอ.สุธี พรมาธิ โรงเรียนวัดเนินสูง QR-CODE QR-CODE
 ผอ.ไชยะ บุญอยู่ โรงเรียนวัดสามผาน QR-CODE QR-CODE
 ผอ.พรศิษฎ์ คำรอด โรงเรียนวัดเกาะขวาง QR-CODE QR-CODE
 ผอ.สุวิทย์ โพธิจักร์ โรงเรียนวัดเขาวงกต QR-CODE QR-CODE
 ผอ.วรุณรัตน์ บุญเริ่ม โรงเรียนวัดหนองไทร QR-CODE QR-CODE
 ผอ.นิเวศน์ ชาติวุฒ โรงเรียนวัดทุ่งเบญจา QR-CODE QR-CODE
 ผอ.สกุณา อัศจรรย์ โรงเรียนวัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ QR-CODE QR-CODE
 ผอ.เตือนใจ มีสุข โรงเรียนวัดท่าแคลง QR-CODE QR-CODE
 ผอ.ทองจันทร์ ชาวไร่ โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง QR-CODE QR-CODE
 ผอ.ครรชิต เปลี่ยนไธสง โรงเรียนบ้านคลองกะพง QR-CODE QR-CODE
 ผอ.รัชพล วริศเมธากุล โรงเรียนบ้านโป่งวัว QR-CODE QR-CODE
 ผอ.อุทิศ แสงผ่อง โรงเรียนวัดวังหิน QR-CODE QR-CODE
 ผอ.ศิริพรรณ ประจงกิจ โรงเรียนวัดเกาะโตนด QR-CODE QR-CODE
 ผอ.เพ็ญจันทร์ กลิ่นขจร โรงเรียนวัดโป่งแรด QR-CODE QR-CODE
 ผอ.จุรีภรณ์ เมืองโคมพัส โรงเรียนบ้านสะพานเลือก QR-CODE QR-CODE
 ผอ.มุกดา อนุกานนท์ โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง QR-CODE QR-CODE
 ผอ.ชัยวัฒน์ ภัทรกิจสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านยางระหง QR-CODE QR-CODE
 ผอ.อลิษา สุคุณพันธ์ โรงเรียนวัดเนินยาง QR-CODE QR-CODE
 ผอ.นิรมล เดชาวุธ โรงเรียนวัดเขาน้อย QR-CODE QR-CODE
 ผอ.อภิชาติ หมายชื่น โรงเรียนวัดนายายอาม QR-CODE QR-CODE
 ผอ.สาธิต ใจคง โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว QR-CODE QR-CODE
 ผอ.กนกอร จุลินทร โรงเรียนบ้านประแกต QR-CODE QR-CODE
 ผอ.สำเนา ชายหาด โรงเรียนบ้านชำโสม QR-CODE QR-CODE
 ผอ.จงกล คะเชญชาติ โรงเรียนบ้านแก่งน้อย QR-CODE QR-CODE
 ผอ.เนื้อน้อง ไชยโชติ โรงเรียนบ้านเขามะปริง QR-CODE QR-CODE
 ผอ.พรรณรุจี สะอาด โรงเรียนวัดพลับ QR-CODE QR-CODE
 ****** โรงเรียนวัดเนินโพธิ์ QR-CODE QR-CODE
 ผอ.สุนิษา การพานิช โรงเรียนบ้านวังปลา QR-CODE QR-CODE
 ผอ.เขมิสรา สีหาราช โรงเรียนบ้านท่าแฉลบ QR-CODE QR-CODE
 ผอ. โรงเรียนบ้านมาบโอน QR-CODE QR-CODE
 ผอ.ศิริลักษณ์ คงสุวิทย์ โรงเรียนวัดท่าศาลา QR-CODE QR-CODE
 ผอ. โรงเรียนบ้านสังข์ทอง QR-CODE QR-CODE
 ผอ.สามารถ จิตณรงค์ โรงเรียนวัดหนองสีงา QR-CODE QR-CODE
 ผอ.อภิวัฒน์ งามการ โรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรี QR-CODE QR-CODE
 ผอ.มนัสนันท์ เกิดเอี่ยม โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 14 QR-CODE QR-CODE
 ผอ.จักรกฤษณ์ ยิ่งวงษ์ โรงเรียนบ้านเตาหม้อ QR-CODE QR-CODE
 ผอ.สุนีรัตน์ จันทรานุวัฒน์กุล โรงเรียนวัดหมูดุด QR-CODE QR-CODE
 ผอ.วิภาภรณ์ คำฤาเดช โรงเรียนวัดคลองขุด QR-CODE QR-CODE
 ผอ.จงรัก สุวโจ โรงเรียนวัดนาซา QR-CODE QR-CODE
 ผอ. โรงเรียนวัดคมบาง QR-CODE QR-CODE
 ผอ.สมบูรณ์ภัควัชร สิทธิฤทธิ์กวิน โรงเรียนวัดโขดหอย QR-CODE QR-CODE
 ผอ.สุฑารัตน์ ขีณาวัฒ โรงเรียนวัดโขมง QR-CODE QR-CODE
 ผอ. โรงเรียนวัดตะกาดเง้า QR-CODE QR-CODE
 ผอ. โรงเรียนวัดแขมหนู QR-CODE QR-CODE
 ผอ.อำพร คงเจริญ โรงเรียนวัดเสม็ดงาม QR-CODE QR-CODE

IMG


IMG