สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO
Trending Now : วารสารฉบับที่ 47 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 จ.ราชบุรี คุณคณิต นิอรัญ ได้นำไอศรีม “ไผ่ทอง ต้นตำรับ” มาแจกให้กับนักเรียน พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป. จันทบุรี เขต 1 (สัญจร) งานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ "มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน" พิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2565 การติดตามตรวจสอบการเงิน การบัญชี ของสถานศึกษาในสังกัดฯ ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรมงานวันเด็กปี 2566 สารสัมพันธ์โรงเรียนวัดแก่งหางแมว ประจำเดือน ธันวาคม 2565 สพป.จันทบุรี เขต 1 ร่วมงานวันครู 2566 ณ โรงเรียนสตรีมารดา อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี
รายชื่อโรงเรียนในสังกัด
ลำดับ ผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียน *** school info
 ผอ.กัมพล ผลพฤกษา โรงเรียนสฤษดิเดช ***
school info
 ผอ.เดชา พูลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ***
school info
 ผอ.ชาญณรงค์ พงศ์ขยัน โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า ***
school info
 ผอ.สุรชัย ภัทราภรณ์ไพบูลย์ โรงเรียนบ้านแก้ว ***
school info
 ผอ.รายา ปัญจมานนท์ โรงเรียนบ้านเนินจำปา ***
school info
 ผอ.ธีรภัทร ศรีบุญเรือง โรงเรียนวัดพลับพลา ***
school info
 ผอ.ประคอง ดอนไพรนุช โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171 ***
school info
 ผอ.จินดา กงบุราณ โรงเรียนวัดขุนซ่อง ***
school info
 ผอ.ศุภณัฏฐ์ ปรานต์ชนิษฎา โรงเรียนบ้านช่องกะพัด ***
school info
 ผอ.พรทิพย์ ตรีสกุลวงษ์ โรงเรียนวัดจันทนาราม ***
school info
 ผอ.สุชานันท์ รัตนภาค โรงเรียนบ้านคลองลาว ***
school info
 ผอ.สมชาย พะโยม โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น ***
school info
 ผอ.วรรณา กุลชาติ โรงเรียนบ้านวังไม้แดง ***
school info
 ผอ.ศักดินันท์ ศรีไพร โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ***
school info
 ผอ.ตฤณศิษฐ์ ราชนิยม โรงเรียนวัดแก่งหางแมว ***
school info
 ผอ.สุดา ดวงจันทร์ โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา ***
school info
 ผอ.ณัฐวุฒิ รสชื่น โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ ***
school info
 ผอ.ปราโมทย์ อุดม โรงเรียนวัดหนองแหวน ***
school info
 ผอ.นิตยา พงษ์พระเกตุ โรงเรียนบ้านคลองครก ***
school info
 ผอ.สาลินี บูรณโกศล โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส ***
school info
 ผอ.วันชัย แก้วมณี โรงเรียนวัดแสลง ***
school info
 ผอ.จิรทิปต์ ผาธรรม โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย ***
school info
 ผอ.นิตยา วัฒฐานะ โรงเรียนวัดสิงห์ ***
school info
 ผอ.พรรณี กุลรัตน์ โรงเรียนวัดดอนตาล ***
school info
 ผอ.สมบูรณ์ภัควัชร สิทธิฤทธิ์กวิน โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม ***
school info
 ผอ.มนตรี วัฒฐานะ โรงเรียนวัดหนองคัน ***
school info
 ผอ.รัชนี บรรเทาวงศ์ โรงเรียนวัดทองทั่ว ***
school info
 ผอ.นงลักษณ์ บุญสวัสดิ์ โรงเรียนวัดหนองบัว ***
school info
 ผอ.ประเสริฐ กำเลิศทอง โรงเรียนวัดรำพัน ***
school info
 ผอ.สุกัญญา พูลกสิ โรงเรียนบ้านต้นกระบก ***
school info
 ผอ.นิศาชล สวัสดิสาร โรงเรียนบ้านเนินดินแดง ***
school info
 ผอ.พงษ์ศักดิ์ บุญสร้าง โรงเรียนวัดช้างข้าม ***
school info
 ผอ.มนัสนันท์ เกิดเอี่ยม โรงเรียนบ้านตาเลียว ***
school info
 ผอ.คมสันต์ ทะลายรัมย์ โรงเรียนบ้านซอยสอง ***
school info
 ผอ.มนตรี กาบตุ้ม โรงเรียนบ้านบ่อไฟไหม้ ***
school info
 .... โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน ***
school info
 ผอ.ยศยา ภาโสม โรงเรียนบ้านโคกวัด ***
school info
 ผอ.สุธี พรมาธิ โรงเรียนวัดเนินสูง ***
school info
 ผอ.ไชยะ บุญอยู่ โรงเรียนวัดสามผาน ***
school info
 ผอ.พรศิษฎ์ คำรอด โรงเรียนวัดเกาะขวาง ***
school info
 ผอ.สุวิทย์ โพธิจักร์ โรงเรียนวัดเขาวงกต ***
school info
 ผอ.วรุณรัตน์ บุญเริ่ม โรงเรียนวัดหนองไทร ***
school info
 ผอ.นิเวศน์ ชาติวุฒ โรงเรียนวัดทุ่งเบญจา ***
school info
 ผอ.สกุณา อัศจรรย์ โรงเรียนวัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ ***
school info
 ผอ.เตือนใจ มีสุข โรงเรียนวัดท่าแคลง ***
school info
 ผอ.ทองจันทร์ ชาวไร่ โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง ***
school info
 ผอ.ครรชิต เปลี่ยนไธสง โรงเรียนบ้านคลองกะพง ***
school info
 ผอ.รัชพล วริศเมธากุล โรงเรียนบ้านโป่งวัว ***
school info
 ผอ.อุทิศ แสงผ่อง โรงเรียนวัดวังหิน ***
school info
 ผอ.ศิริพรรณ ประจงกิจ โรงเรียนวัดเกาะโตนด ***
school info
 ผอ.เพ็ญจันทร์ กลิ่นขจร โรงเรียนวัดโป่งแรด ***
school info
 ผอ.จุรีภรณ์ เมืองโคมพัส โรงเรียนบ้านสะพานเลือก ***
school info
 ผอ.มุกดา อนุกานนท์ โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง ***
school info
 ผอ.ชัยวัฒน์ ภัทรกิจสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านยางระหง ***
school info
 ผอ.อลิษา สุคุณพันธ์ โรงเรียนวัดเนินยาง ***
school info
 ผอ.นิรมล เดชาวุธ โรงเรียนวัดเขาน้อย ***
school info
 ผอ.อภิชาติ หมายชื่น โรงเรียนวัดนายายอาม ***
school info
 ผอ.สาธิต ใจคง โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว ***
school info
 ผอ.กนกอร จุลินทร โรงเรียนบ้านประแกต ***
school info
 ผอ.สำเนา ชายหาด โรงเรียนบ้านชำโสม ***
school info
 ผอ.จงกล คะเชญชาติ โรงเรียนบ้านแก่งน้อย ***
school info
 ผอ.เนื้อน้อง ไชยโชติ โรงเรียนบ้านเขามะปริง ***
school info
 ผอ.พรรณรุจี สะอาด โรงเรียนวัดพลับ ***
school info
 ****** โรงเรียนวัดเนินโพธิ์ ***
school info
 ผอ.สุนิษา การพานิช โรงเรียนบ้านวังปลา ***
school info
 ผอ.เขมิสรา สีหาราช โรงเรียนบ้านท่าแฉลบ ***
school info
 ผอ. โรงเรียนบ้านมาบโอน ***
school info
 ผอ.ศิริลักษณ์ คงสุวิทย์ โรงเรียนวัดท่าศาลา ***
school info
 ผอ. โรงเรียนบ้านสังข์ทอง ***
school info
 ผอ.สามารถ จิตณรงค์ โรงเรียนวัดหนองสีงา ***
school info
 ผอ.อภิวัฒน์ งามการ โรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรี ***
school info
 ผอ.มนัสนันท์ เกิดเอี่ยม โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 14 ***
school info
 ผอ.จักรกฤษณ์ ยิ่งวงษ์ โรงเรียนบ้านเตาหม้อ ***
school info
 ผอ.สุนีรัตน์ จันทรานุวัฒน์กุล โรงเรียนวัดหมูดุด ***
school info
 ผอ.วิภาภรณ์ คำฤาเดช โรงเรียนวัดคลองขุด ***
school info
 ผอ.จงรัก สุวโจ โรงเรียนวัดนาซา ***
school info
 ผอ. โรงเรียนวัดคมบาง ***
school info
 ผอ.สมบูรณ์ภัควัชร สิทธิฤทธิ์กวิน โรงเรียนวัดโขดหอย ***
school info
 ผอ.สุฑารัตน์ ขีณาวัฒ โรงเรียนวัดโขมง ***
school info
 ผอ. โรงเรียนวัดตะกาดเง้า ***
school info
 ผอ. โรงเรียนวัดแขมหนู ***
school info
 ผอ.อำพร คงเจริญ โรงเรียนวัดเสม็ดงาม ***
school info

IMG


IMG