สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO
Trending Now : ข้อมูลบุคลากรครูในสังกัด สพป.จันทบุรี เขต 1
ข้อมูลบุคลากรครูในสังกัด สพป.จันทบุรี เขต 1
ลำดับ ผอ.โรงเรียน โรงเรียน จำนวนครู ดูข้อมูล
 ผอ.กัมพล ผลพฤกษา โรงเรียนสฤษดิเดช 200
ดูข้อมูล
 ผอ.เดชา พูลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 153
ดูข้อมูล
 ผอ.พรทิพย์ ตรีสกุลวงษ์ โรงเรียนวัดจันทนาราม 56
ดูข้อมูล
 ผอ.ชาญณรงค์ พงศ์ขยัน โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า 48
ดูข้อมูล
 ผอ.สุรชัย ภัทราภรณ์ไพบูลย์ โรงเรียนบ้านแก้ว 46
ดูข้อมูล
 ผอ.จินดา กงบุราณ โรงเรียนวัดขุนซ่อง 37
ดูข้อมูล
 ผอ.ธีรภัทร ศรีบุญเรือง โรงเรียนวัดพลับพลา 34
ดูข้อมูล
 ผอ.ประคอง ดอนไพรนุช โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171 29
ดูข้อมูล
 ผอ.ศุภณัฏฐ์ ปรานต์ชนิษฎา โรงเรียนบ้านช่องกะพัด 28
ดูข้อมูล
 ผอ.รายา ปัญจมานนท์ โรงเรียนบ้านเนินจำปา 24
ดูข้อมูล
 ผอ.สุชานันท์ รัตนภาค โรงเรียนบ้านคลองลาว 22
ดูข้อมูล
 ผอ.สมชาย พะโยม โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น 21
ดูข้อมูล
 ผอ.สุดา ดวงจันทร์ โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา 20
ดูข้อมูล
 ผอ.ประเสริฐ กำเลิศทอง โรงเรียนวัดรำพัน 20
ดูข้อมูล
 ผอ.มนตรี วัฒฐานะ โรงเรียนวัดหนองคัน 20
ดูข้อมูล
 ผอ.ณัฐวุฒิ รสชื่น โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ 19
ดูข้อมูล
 ผอ.สุกัญญา พูลกสิ โรงเรียนบ้านต้นกระบก 19
ดูข้อมูล
 ผอ.ปราโมทย์ อุดม โรงเรียนวัดหนองแหวน 18
ดูข้อมูล
 ผอ.ตฤณศิษฐ์ ราชนิยม โรงเรียนวัดแก่งหางแมว 18
ดูข้อมูล
 ผอ.จิรทิปต์ ผาธรรม โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย 18
ดูข้อมูล
 ผอ.วรรณา กุลชาติ โรงเรียนบ้านวังไม้แดง 18
ดูข้อมูล
 ผอ.ยศยา ภาโสม โรงเรียนบ้านโคกวัด 17
ดูข้อมูล
 ผอ.ศักดินันท์ ศรีไพร โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 17
ดูข้อมูล
 ผอ.ไชยะ บุญอยู่ โรงเรียนวัดสามผาน 16
ดูข้อมูล
 ผอ.สมบูรณ์ภัควัชร สิทธิฤทธิ์กวิน โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม 16
ดูข้อมูล
 ผอ.มนตรี กาบตุ้ม โรงเรียนบ้านบ่อไฟไหม้ 16
ดูข้อมูล
 ผอ.นิตยา พงษ์พระเกตุ โรงเรียนบ้านคลองครก 16
ดูข้อมูล
 ผอ.นงลักษณ์ บุญสวัสดิ์ โรงเรียนวัดหนองบัว 15
ดูข้อมูล
 ผอ.นิศาชล สวัสดิสาร โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 15
ดูข้อมูล
 ผอ.มนัสนันท์ เกิดเอี่ยม โรงเรียนบ้านตาเลียว 15
ดูข้อมูล
 ผอ.วันชัย แก้วมณี โรงเรียนวัดแสลง 15
ดูข้อมูล
 ผอ.เตือนใจ มีสุข โรงเรียนวัดท่าแคลง 15
ดูข้อมูล
 ผอ.สาธิต ใจคง โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว 14
ดูข้อมูล
 ผอ.พรรณี กุลรัตน์ โรงเรียนวัดดอนตาล 14
ดูข้อมูล
 ผอ.สาลินี บูรณโกศล โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 13
ดูข้อมูล
 ผอ.สุวิทย์ โพธิจักร์ โรงเรียนวัดเขาวงกต 13
ดูข้อมูล
 ผอ.มุกดา อนุกานนท์ โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง 13
ดูข้อมูล
 ผอ.นิเวศน์ ชาติวุฒ โรงเรียนวัดทุ่งเบญจา 13
ดูข้อมูล
 ผอ.รัชพล วริศเมธากุล โรงเรียนบ้านโป่งวัว 13
ดูข้อมูล
 ผอ.ชัยวัฒน์ ภัทรกิจสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านยางระหง 13
ดูข้อมูล
 ผอ.พรศิษฎ์ คำรอด โรงเรียนวัดเกาะขวาง 13
ดูข้อมูล
 ผอ.คมสันต์ ทะลายรัมย์ โรงเรียนบ้านซอยสอง 12
ดูข้อมูล
 ผอ.ศิริพรรณ ประจงกิจ โรงเรียนวัดเกาะโตนด 12
ดูข้อมูล
 ผอ.พงษ์ศักดิ์ บุญสร้าง โรงเรียนวัดช้างข้าม 12
ดูข้อมูล
 ผอ.ครรชิต เปลี่ยนไธสง โรงเรียนบ้านคลองกะพง 12
ดูข้อมูล
 .... โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน 12
ดูข้อมูล
 ผอ.นิตยา วัฒฐานะ โรงเรียนวัดสิงห์ 12
ดูข้อมูล
 ผอ.วรุณรัตน์ บุญเริ่ม โรงเรียนวัดหนองไทร 11
ดูข้อมูล
 ผอ.รัชนี บรรเทาวงศ์ โรงเรียนวัดทองทั่ว 11
ดูข้อมูล
 ผอ.ทองจันทร์ ชาวไร่ โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 11
ดูข้อมูล
 ผอ. โรงเรียนบ้านมาบโอน 10
ดูข้อมูล
 ผอ.สำเนา ชายหาด โรงเรียนบ้านชำโสม 10
ดูข้อมูล
 ผอ.สุธี พรมาธิ โรงเรียนวัดเนินสูง 10
ดูข้อมูล
 ผอ.จุรีภรณ์ เมืองโคมพัส โรงเรียนบ้านสะพานเลือก 10
ดูข้อมูล
 ผอ.กนกอร จุลินทร โรงเรียนบ้านประแกต 10
ดูข้อมูล
 ผอ.เนื้อน้อง ไชยโชติ โรงเรียนบ้านเขามะปริง 9
ดูข้อมูล
 ผอ.นิรมล เดชาวุธ โรงเรียนวัดเขาน้อย 9
ดูข้อมูล
 ผอ.อลิษา สุคุณพันธ์ โรงเรียนวัดเนินยาง 9
ดูข้อมูล
 ****** โรงเรียนวัดเนินโพธิ์ 9
ดูข้อมูล
 ผอ.เพ็ญจันทร์ กลิ่นขจร โรงเรียนวัดโป่งแรด 9
ดูข้อมูล
 ผอ.สกุณา อัศจรรย์ โรงเรียนวัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ 9
ดูข้อมูล
 ผอ.เขมิสรา สีหาราช โรงเรียนบ้านท่าแฉลบ 9
ดูข้อมูล
 ผอ.อุทิศ แสงผ่อง โรงเรียนวัดวังหิน 9
ดูข้อมูล
 ผอ.สุนีรัตน์ จันทรานุวัฒน์กุล โรงเรียนวัดหมูดุด 8
ดูข้อมูล
 ผอ.สมบูรณ์ภัควัชร สิทธิฤทธิ์กวิน โรงเรียนวัดโขดหอย 8
ดูข้อมูล
 ผอ.สามารถ จิตณรงค์ โรงเรียนวัดหนองสีงา 8
ดูข้อมูล
 ผอ.อภิชาติ หมายชื่น โรงเรียนวัดนายายอาม 8
ดูข้อมูล
 ผอ.สุนิษา การพานิช โรงเรียนบ้านวังปลา 7
ดูข้อมูล
 ผอ.อภิวัฒน์ งามการ โรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรี 7
ดูข้อมูล
 ผอ.จงกล คะเชญชาติ โรงเรียนบ้านแก่งน้อย 7
ดูข้อมูล
 ผอ.พรรณรุจี สะอาด โรงเรียนวัดพลับ 7
ดูข้อมูล
 ผอ.ศิริลักษณ์ คงสุวิทย์ โรงเรียนวัดท่าศาลา 7
ดูข้อมูล
 ผอ. โรงเรียนบ้านสังข์ทอง 6
ดูข้อมูล
 ผอ.จงรัก สุวโจ โรงเรียนวัดนาซา 6
ดูข้อมูล
 ผอ. โรงเรียนวัดคมบาง 6
ดูข้อมูล
 ผอ. โรงเรียนวัดตะกาดเง้า 5
ดูข้อมูล
 ผอ.อำพร คงเจริญ โรงเรียนวัดเสม็ดงาม 5
ดูข้อมูล
 ผอ.สุฑารัตน์ ขีณาวัฒ โรงเรียนวัดโขมง 5
ดูข้อมูล
 ผอ.มนัสนันท์ เกิดเอี่ยม โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 14 5
ดูข้อมูล
 ผอ.จักรกฤษณ์ ยิ่งวงษ์ โรงเรียนบ้านเตาหม้อ 4
ดูข้อมูล
 ผอ. โรงเรียนวัดแขมหนู 1
ดูข้อมูล
 ผอ.วิภาภรณ์ คำฤาเดช โรงเรียนวัดคลองขุด 0
ดูข้อมูล

IMG


IMG