สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO
Trending Now : สร้างฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน 2566 คู่มือการพัฒนายุวอาสาสมัครสาธารณสุข (ยุว อสม.) หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและตำแหน่งประเภทวิชาการ การสอบแข่งขันวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 รอบแรก (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) สื่อเสริมประสบการณ์รู้เท่าทันโลกออนไลน์ “ภูมิต้านทานวายร้ายไซเบอร์” ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ฉบับที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประกาศผล โครงการสอบแข่งขันนักเรียนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ในเวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ฉบับที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป

สื่อการสอน