สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO
Trending Now : ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการ สพป.จบ. 1 หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับเงินกองทุนสวัสดิการ สพป.จบ. 1 (ร่าง) ระเบียบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายใน สพป.จบ. 1 ร่าง (แก้ไข) ชุดใบงานกิจกรรมการเรียนรู้ระดับชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 3 การอบรมเชิงปฎิบัติการการทำวิจัยในชั้นเรียนและการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ แจ้งช่องทางการรับชมโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก โรงเรียนวัดเสม็ดงาม โรงเรียนวัดโขมง โรงเรียนวัดคมบาง โรงเรียนวัดนาซา

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มกฏหมายและคดี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความทั่วไป

บทความที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ สพป.จันทบุรี เขต 1

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
IMGIMGIMG
IMG

กิจกรรมส่งเสริมการสร้าง KM

COMING SOON