สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO
Trending Now : จัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2567 กิจกรรมแห่เทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 และ วันเข้าพรรษา แรม 1 ค่ำ เดือน 8 เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 6 เข้าตรวจพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) ที่มีอายุครบ 5 ขวบ ขอขอบพระคุณ คุณธนวันต์ ทวีวงศ์ ที่เลี้ยงอาหารกลางวันกับนักเรียนโรงเรียนวัดบูรพาพิทยารามฯ นักเรียนฝึกทำข้อสอบ โดย ใช้รูปแบบ Pisa Offine / Pisa online และ Pisa style ร่วมงานพิธีบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กิจกรรมนั่งสมาธิ ในช่วงเช้ากลางวันและช่วงเย็น ขอแสดงความยินดี และ ยินดีต้อนรับ นางนันทิดา โสทนา เข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม (ธรรมรัตน์ศึกษาประชาอุทิศ) 4 ก.ค.2567 ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการโรงเรียน 1 ก.ค.2567 ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2567

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับการดูแลของสำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน มีหน้าที่ดำเนินการ ให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรา 38 แห่ง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2544 โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 เป็นผู้บริหาร และแบ่งงานออกเป็น 8 กลุ่มงาน ตามประกาศตามกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ. 2567 ดังนี้

1. กลุ่มอำนวยการ
2. กลุ่มบริหารงานบุคคล
3. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
4. กลุ่มนโยบายและแผน
5. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
6. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
7. กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
8. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
9. หน่วยตรวจสอบภายใน