สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO
Trending Now : สพป. จันทบุรี เขต 1 จัดงานมุทิตา กษิณานุสรณ์ ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 2565.09.21 : วันสันติภาพสากล 2565 2565.09.20 : การประเมินผลการพัฒนางานของข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา ตามข้อตกลง PA 2565.09.19-20 : การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ 2565.09.13-14 : ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2/2565 (1 เมษายน 2565 - 30 กันยายน 2565) 2565.09.09-18 : แก่งหางแมวเกมส์ ครั้งที่ 7 2565.08.29 : ร่วมต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม เด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับ เด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน จดหมายข่าวสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 106 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ร่วมกิจกรรมผ้ามัดย้อม กิจกรรมวันมหกรรมกีฬาอำเภอนายายอาม ประจำปี 2565 รร.วัดวังหิน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับการดูแลของสำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน มีหน้าที่ดำเนินการ ให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรา 38 แห่ง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2544 โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 เป็นผู้บริหาร และแบ่งงานออกเป็น 8 กลุ่มงาน ตามประกาศตามกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ. 2565 ดังนี้

1. กลุ่มอำนวยการ
2. กลุ่มบริหารงานบุคคล
3. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
4. กลุ่มนโยบายและแผน
5. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
6. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
7. กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
8. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
9. หน่วยตรวจสอบภายใน