สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO
Trending Now : กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๗ ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ต้อนรับคุณครูพุทธิพงษ์ โพธิ์กระสังข์ ต้อนรับคุณครูกนกวรรณ วิถีธรรม การประเมินเพื่อขอรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ระดับปฐมวัย พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2566 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ( Reading Test : RT ) ผลการทดสอบ O - NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการทดสอบ O - NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

กลุ่มอำนวยการ

กัญญาณัฐิกานต์ อารีรมย์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ปัทมา พันธุศิริ
นักจัดการงานทั่วไป
สุภาวดี เมธานิมิตพงศ์
เจ้าพนักงานธุรการ
จรัญญา สิทธิโชค
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ธวัฒ ใจตรง
พนักงานขับรถยนต์
ทรงวุฒิ วันชนะ
พนักงานขับรถยนต์
ภาวิณี กาฬบุตร
นักประชาสัมพันธ์
วรรษชล สายไธสงค์
นักจัดการงานทั่วไป
นิเทศ News

ประกาศ สพป.จันทบุรี เขต 1