สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO
Trending Now : การประเมินเพื่อขอรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ระดับปฐมวัย พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2566 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ( Reading Test : RT ) ผลการทดสอบ O - NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการทดสอบ O - NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ขอขอบพระคุณ คุณครูพิมล สุขมูล ที่มอบทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท ให้แก่นักเรียน กิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2566 กิจกรรม Day Camp ลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2566 อบรมการต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 5 - 6

กลุ่มกฏหมาย และ คดี

สุภาวดี อ่องโอภาส
นิติกรชำนาญการพิเศษ
ธารวัฒน์ รุจิระโชติธาดา
นิติกรปฏิบัติการ
นิเทศ News

ประกาศ สพป.จันทบุรี เขต 1