สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO
Trending Now : การประเมินเพื่อขอรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ระดับปฐมวัย พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2566 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ( Reading Test : RT ) ผลการทดสอบ O - NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการทดสอบ O - NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ขอขอบพระคุณ คุณครูพิมล สุขมูล ที่มอบทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท ให้แก่นักเรียน กิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2566 กิจกรรม Day Camp ลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2566 อบรมการต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 5 - 6

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

อ้อมใจ ผดุงโกเศตร์
นักจัดการงานทั่วไป
สุนทรี ประคองศรี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
นวลศรี โพธิ์แก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชีชำการพิเศษ
จริยา วิสารวุฒิ
นักวิชาการเงินและบัญชี
ณัฐชยา ยั่งยืน
นักวิชาการเงินและบัญชี
สาธิกา สายสีแก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชี
สุมัชฌภัค พงษาวดาร
นักวิชาการเงินและบัญชี
สุนารี ศรีคงรักษ์
นักวิชาการพัสดุ
สาวิกา สุกสิ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
จิตรลดา โพธิสิทธิ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
สุพัตรา โชติรักษา
เจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติงาน รร ขนาดเล็ก
นิเทศ News

ประกาศ สพป.จันทบุรี เขต 1