สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO

โรงเรียนดนตรีไทย 100% โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)

          วันที่ 4 ธันวาคม 2563 นายประมวล บุญฑ์ฆ์ ผู้อำนวยการ สพป.จันทบุรี เขต 1 พร้อมด้วย นางลัดดาวัลย์ วิเศษะภูติ ร่วมแสดงความยินดีกับโรงเรียนวัดจันทนารามฯ ที่ได้รับรางวัลโรงเรียนดนตรีไทย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ โดยมีนางสาวพรทิพย์ ตรีสกุลวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทนาราม(ศรีรองเมืองอุทิศ) พร้อมคณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ 


          ด้วยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดให้มีการคัดเลือกโรงเรียนดนตรีไทย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนั้น จึงสำรวจความต้องการส่งเสริมการสอนดนตรีในสถานศึกษาเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการพิจารณาศักยภาพความพร้อมของโรงเรียน รวมถึงการคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมเป็นโรงเรียนดนตรีไทย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓           จากการดำเนินการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีไทยอย่างจริงจัง เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ ของโรงเรียนวัดจันทนาราม(ศรีรองเมืองอุทิศ) จึงทำให้โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนดนตรีไทย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 1 จึงขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้ และขอให้โรงเรียนพัฒนาการเรียนการสอนดนตรีที่ดีเพื่อเป็นแบบอย่างให้โรงเรียนอื่นที่สนใจต่อไป
VDO บางส่วนจากการจัดงาน


Leave a Comment