สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO
พรณรงค์ ทรัพย์คง ศึกษานิเทศก์

งานเขียนของ พรณรงค์ ทรัพย์คง

More Story

งานเขียนของ พรณรงค์ ทรัพย์คง


พรณรงค์
พรณรงค์ ทรัพย์คง
นิเทศ News

คลังสื่อ สพป.จันทบุรี เขต 1

บทความยอดนิยมของ พรณรงค์

10 ลำดับบทความยอดนิยม อ่าน
กระบวนการนิเทศแบบ SMILE สพป.จันทบุรี เขต 1 741
การศึกษาดูงานนอกสถานที่วันนี้มีโรงเรียนที่ไปศึกษา 3 โรงเรียน 553
โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน สพฐ. โรงเรียนวัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร) 458
การจัดการเรียนการสอนแบบ Montessori - โรงเรียนวัดแสลง 438
รวมงานค้นคว้าอิสระ โดยผู้ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา รุ่นที่ 14 ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์ สพป.จันทบุรี เขต 1 361
ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษาเครื่อข่าย 5 สพป.จันทบุรี เขต 1 350
การเรียนผ่านดาวเทียม DLTV โรงเรียนวัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์) 337
รับใบประกาศจากท่านอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 313
นายเดือน ทองกุล ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด 312
การตั้งชื่อเรื่องและวัตถุประสงค์งานค้นคว้าอิสระ (Independent Study) 304

www.chan1.net