สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO

มอบเกียรติบัตร สถานศึกษาที่เป็นเลิศในการส่งเสริมพัฒนาบุคลากร ประจำปี พ.ศ.2564


สพป.จันทบุรี เขต 1 มอบเกียรติบัตร"สถานศึกษาที่เป็นเลิศในการส่งเสริมพัฒนาบุคลากร  ประจำปี  พ.ศ.2564” 
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564            นายประมวล  บุญทีฆ์   ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 ได้มอบเกียรติบัตรให้กับ สถานศึกษาที่ส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการและลูกจ้างในสังกัดเข้ารับการอบรมด้วยระบบ Online  ครบทุกคนโดยศึกษาด้วยตนเองจากที่หน่วยงานต่าง ๆ จัดอบรมผ่านระบบออนไลน์ ยกย่องให้เป็น"สถานศึกษาที่เป็นเลิศในการส่งเสริมพัฒนาบุคลากร  ประจำปี พ.ศ.2564” ของ สพป.จันทบุรี เขต 1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์  จำนวน 18 โรงเรียน โดยมีนางนภาพร  ทองนวล  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากล่าวรายงาน ทั้งนี้เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจและสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนลูกจ้างในสังกัดเข้ารับการพัฒนาตามแผนพัฒนาของตนเอง (Individual  Development  Plan) ผ่านระบบออนไลน์ที่มีอยู่ในปัจจุบันนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถนำไปต่อยอดเพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน การเรียนการสอน หรือระบบงานในหน่วยงานทางการศึกษาให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัลอีกทางหนึ่ง ในการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด  ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 4  มีนาคม 2564  ณ ห้องประชุม 1 สพป.จันทบุรี เขต 1 ดังนี้  1.โรงเรียนวัดแก่งหางแมว   2.โรงเรียนวัดนาซา  3.โรงเรียนวัดรำพัน (สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์)  4.โรงเรียนบ้านโป่งวัว   5.โรงเรียนบ้านแก้ว   6.โรงเรียนบ้านซอยสอง (อภิชาติราฎร์อุปถัมภ์)   7.โรงเรียนวัดท่าแคลง (ท่าแคลงวิทยาคาร)   8.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว)   9.โรงเรียนบ้านสะพานเลือก  10.โรงเรียนวัดพลับพลา (อินทราฎร์ประสิทธิ์)    11.โรงเรียนวัดทองทั่ว (เอครพานิช)   12.โรงเรียนวัดนายายอาม  13.โรงเรียนบ้านคลองครก  14.โรงเรียนวัดโขมง (แจงพิทยาคาร)   15.โรงเรียนวัดท่าศาลา   16.โรงเรียนวัดหนองแหวน (วิจิตรราษฎร์บำรุง)   17.โรงเรียนบ้านยางระหง   18.โรงเรียนวัดสิงห์ (วรประสิทธิ์วิทยา)


Leave a Comment

IMG
บทความโดย นภาพร ทองนวล


IMG
นภาพร ทองนวล
IMG