สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO

พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10


การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน  4  ด้าน  ดังนี้

1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง

     1) ความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง

     2) ยึดมั่นในศาสนา

     3) มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์

     4) มีความเอื้ออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน

2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง - มี   

     1) รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด - ชอบ / ชั่ว - ดี

     2) ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม

     3) ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว

     4) ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง

3. มีงานทำ - มีอาชีพ

     1) การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็กและเยาวชนรักงาน สู้งาน ทำจนงานสำเร็จ

     2) การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนทำงานเป็น และมีงานทำในที่สุด

     3) ต้องสนับสนุนผู้สำเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานทำ จนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัว

4. เป็นพลเมืองดี

     1) การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน

     2) ครอบครัว - สถานศึกษา และสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี

     3) การเป็นพลเมืองดี คือ "เห็นอะไรที่จะทำเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องทำ" เช่น งานอาสาสมัคร งานบำเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศลให้ทำด้วยความมีน้ำใจ และความเอื้ออาทร

Leave a Comment
บทความโดย ชุติกาญจน์ พูนชัย


IMG
ชุติกาญจน์ พูนชัย
IMG