สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO

คลินิกวิชาการสารสัมพันธ์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 12 | กลุ่มนิเทศฯ สพป.จันทบุรี เขต 1

โดย นพรัตน์ ดาวไสว - 12 มีนาคม 2567 - อ่าน 200 ครั้ง

คลินิกวิชาการสารสัมพันธ์

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1

ปีที่ 2 ฉบับที่ 12 วันที่ 21 มี.ค. 2567

วิสัยทัศน์ "นิเทศการศึกษาแนวใหม่ ใช้กระบวนการวิจัยและเทคโนโลยีเป็นฐาน ประสานเครือข่าย พัฒนาก้าวไกล สู่ Thailand 4.0"


          วันที่ 4 มีนาคม 2567  นายสาคร คำแสน  รองผอ. สพป.จันทบุรี เขต 1  และนางสาวอัญชัญ ชูช่วย  ศึกษานิเทศก์ ร่วมการประชุมชี้แจงเรื่องการจัดการศึกษาเรียนรวมและการปฏิบัติที่ถูกต้องของการร่วมกันของสพท. และ สศศ. โดยการประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting  ณ ห้องประชุม TEPE Online  สพป.จันทบุรี เขต 1 


          วันที่ 4-5 มีนาคม 2567  นายกฤษฏิพงศ์ มาตะรักษ์  รองผอ. สพป.จันทบุรี เขต 1  เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมแบบติดตามประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี ศน.ธิติกาญจน์ พัฒน์อมรไชย  ร่วมการประชุม  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3  สพป.จันทบุรี เขต 1

 

          วันที่ 5 มีนาคม 2567  นางมลฑา ศรีเสริม  และนางสาวสกุลยา ผลบุญ  ศึกษานิเทศก์ สพป.จันทบุรี เขต 1  นิเทศ กำกับ ติดตามการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2566  ณ รร.วัดหมูดุด  รร.วัดท่าศาลา  และรร.วัดสามผาน


          วันที่ 6 มีนาคม 2567  นางมลฑา ศรีเสริม  และนางสาวสกุลยา ผลบุญ  ศึกษานิเทศก์ สพป.จันทบุรี เขต 1  นิเทศ กำกับ ติดตามการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2566  ณ รร.อนุบาลจันทบุรี  รร.วัดดอนตาล  รร.วัดหนองคัน  และรร.วัดทุ่งเบญจา


          วันที่ 7-8 มีนาคม 2567  นางมลฑา ศรีเสริม  และนางสาวพรรณิภา เจริญทวี  ศึกษานิเทศก์ สพป.จันทบุรี เขต 1  นิเทศ กำกับ ติดตามการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2566  ณ รร.อนุบาลบ้านหนองคล้า


          วันที่ 4-8 มีนาคม 2567  นางขวัญฤดี ไชยชาญ  ผอ. กลุ่มนิเทศฯ สพป.จันทบุรี เขต 1  ร่วมการประชุมปฏิบัติการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์  ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร


-------------------------------------------------------------------------


นโยบายการจัดการเรียนการสอนตามพหุปัญญา

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้

นางนันทวรรณ คอนหน่าย

          นโยบายการจัดการเรียนการสอนตามพหุปัญญาเป็นนโยบายที่เกิดขึ้นตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (12) โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่เน้นทั้งการแก้ไขปัญหาในปัจจุบัน และการเสริมสร้างและยกระดับการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยนบทบาทครู การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้สามารถกำกับการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเนื่องแม้จะออกจากระบบการศึกษาแล้วควบคู่กับการส่งเสริมการพัฒนาคนไทยตามพหุปัญญาให้เต็มตามศักยภาพ รวมถึงการสร้างเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษให้สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง โดยประกอบด้วย 2 แผนย่อย ดังนี้ 1) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และ 2) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย กระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการตามแผนแม่บทดังกล่าว 

          กระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา คิดหากรอบแนวทางการสนับสนุนสถานศึกษาในสังกัด เพื่อนำไปสู่การบรรลุผลตามเป้าหมายการพัฒนาคนไทยได้เต็มตามศักยภาพ หรือพหุปัญญาแต่ละด้านเป็นรายบุคคล โดยได้จัดทำระบบสำรวจแววผู้มีความสามารถพิเศษด้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมาเพื่อใช้ในการคัดกรอง วิเคราะห์ วินิจฉัย นักเรียนเป็นรายบุคคล ตามความถนัดและมีความสนใจของผู้เรียน แบ่งเป็นระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้ทำการทดสอบเพื่อหาความสามารถเฉพาะตัวว่ามีแววด้านไหนบ้างที่โดดเด่น เพื่อให้สถานศึกษาต่าง ๆ ได้ใช้เป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล รวมทั้งการพัฒนาเทคนิควิธีการสอนของครู ซึ่งสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning เพื่อส่งเสริมพหุปัญญาแต่ละด้านของนักเรียนได้ต่อยอดพัฒนาการและเสริมสร้างทักษะและศักยภาพ ตามความสนใจ ความถนัดและความสามารถที่โดดเด่นเฉพาะตัว สถานศึกษาสามารถติดตามผลการส่งเสริมสถานศึกษาให้จัดการเรียนการสอนตามพหุปัญญาหรือศักยภาพแต่ละด้านของนักเรียนแต่ละคนผ่านรายการ "EduGuide 4.0 ท่องโลกการศึกษา แบบจับต้องได้ พาไป” ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ททบ.5 HD หรือรับชมย้อนหลังทาง  https://www.youtube.com/channel/UCGgEaf__zWL_iaEZlPKXy0w


-------------------------------------------------------------------------

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลการตอบคำถามของสัปดาห์ที่ผ่านมา


 

 


 


 Leave a Comment

จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง

C Shop สินค้า 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์


MOE SAFETY CENTER

ข่าวกลุ่มนโยบายและแผน สพป.จันทบุรี เขต 1

IMG


บทความโดย นพรัตน์ ดาวไสว


IMG
นพรัตน์ ดาวไสว

บทความอื่นของ นพรัตน์