สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO

คลินิกวิชาการสารสัมพันธ์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 20 | กลุ่มนิเทศฯ สพป.จันทบุรี เขต 1

โดย นพรัตน์ ดาวไสว - 6 มิถุนายน 2567 - อ่าน 404 ครั้ง

คลินิกวิชาการสารสัมพันธ์

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1

ปีที่ 2 ฉบับที่ 20 วันที่ 6 มิ.ย. 2567

วิสัยทัศน์ "นิเทศการศึกษาแนวใหม่ ใช้กระบวนการวิจัยและเทคโนโลยีเป็นฐาน ประสานเครือข่าย พัฒนาก้าวไกล สู่ Thailand 4.0"

 

          วันที่ 20 พฤษภาคม 2567  นางธิติกาญจน์ พัฒน์อมรไชย  นางนันทวรรณ คอนหน่าย  นางสาวจิตรลดา สุภาพงษ์  และนางสาววรากร อัครจรัสโรจน์ เป็นตัวแทนของกลุ่มนิเทศฯ สพป.จันทบุรี เขต 1  ร่วมแสดงความยินดีกับ  นางสาวกันยกานต์ บุญมานะ  เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรี(อุชุกวิทยาคาร)  ณ โรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรี(อุชุกวิทยาคาร)

 

          วันที่ 21 พฤษภาคม 2567  นางสาวเพลินพิศ กอบตระกูล ศึกษานิเทศก์ สพป.จันทบุรี เขต 1  เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2567  ณ ห้องประชุมบุษราคัม  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี          วันที่ 23 พฤษภาคม 2567  นางธิติกาญจน์ พัฒน์อมรไชย  และนางนันทวรรณ คอนหน่าย  เป็นตัวแทนของกลุ่มนิเทศฯ สพป.จันทบุรี เขต 1 ร่วมแสดงความยินดีกับ  นางสาวรัชนีภรณ์ ศรีหวัง  เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองสีงา(ประถมบูรณ์รัฐราษฎร์สงเคราะห์)  ณ โรงเรียนวัดหนองสีงา(ประถมบูรณ์รัฐราษฎร์สงเคราะห์)


          วันที่ 23 พฤษภาคม 2567  นายสุริยนต์ กัลยาณี  ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(ก.ต.ป.น.)  โดยมี คณะกรรมการกตปน. คณะกรรมการ อตปส. และคณะศึกษานิเทศก์เข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3  สพป.จันทบุรี เขต 1


 

          วันที่ 24 พฤษภาคม 2567  นายสุริยนต์ กัลยาณี  ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาความฉลาดรู้ด้านการอ่าน ความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์ และความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนตามแนวทางการประเมิน PISA 2025 โดยมีคณะศึกษานิเทศก์และทีมครูแกนนำ PISA ของเขตพื้นที่ เข้าร่วมการประชุม วางแผน และจัดทำแผนขับเคลื่อนพัฒนาความฉลาดรู้ของผู้เรียน  ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 1  สพป.จันทบุรี เขต 1-------------------------------------------------------------------------

โครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมความสามารถทางภาษาของนักเรียนตามกรอบมาตรฐาน CEFR

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
นางนันทวรรณ  คอนหน่าย

          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมความสามารถทางภาษาของนักเรียนตามกรอบมาตรฐาน CEFR เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ภาษาอังกฤษของนักเรียนสู่ระดับสากล สามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา (Anywhere Anytime) และนโยบายด้านการสนับสนุนและพัฒนาโรงเรียนคุณภาพที่สอดคล้องกับบริบทและความต้องการเพื่อการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ แก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ทั้งนี้โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

               1) เพื่อจัดทำหลักสูตรพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้ครูมีทักษะการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม และหลักการของเกม (Gamification)

               2) เพื่อพัฒนาครูให้มีทักษะการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักสูตรพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมความสามารถทางภาษาของ

นักเรียนตามกรอบ CEFR

               3) เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถทางภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ผ่านการจัดการเรียนรู้ของครูที่ได้รับการพัฒนาตามหลักสูตรฯ

               4) เพื่อคัดเลือกต้นแบบ (Best Practice) การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ในการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักเรียนประถมศึกษาให้ได้ตามกรอบ CEFR

               5) เพื่อศึกษาผลการพัฒนาการวัดและประเมินผลของครูและนักเรียนรายบุคคลที่ผ่านการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริม

ความสามารถทางภาษาของนักเรียนตามกรอบ CEFR โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา จำนวน 901 โรงเรียน ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษในโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษาและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนคุณภาพ จำนวนไม่น้อยกว่า 100,000 คน

          CEFR สำคัญกับผู้เรียนภาษาอย่างไร?

               1.มาตรฐานนานาชาติ: CEFR ถูกกำหนดขึ้นเพื่อเป็นตัวชี้วัดความสามารถทางใช้ภาษาที่ใช้กันแพร่หลายทั่วโลก โดยแต่ละระดับจะได้รับความคิดเห็นที่มาจากผู้เชี่ยวชาญทางภาษาและการเรียนรู้จากทั่วโลก ซึ่งในแต่ละภาษาอาจมีตัวชี้วัดที่แตกต่างกันออกไป

               2.การวัดและประเมิน: ช่วยให้ผู้สอนและผู้เรียนสามารถวัดและประเมินระดับความรู้และทักษะทางภาษาของผู้เรียนอย่างเปรียบเทียบได้ มีการใช้ระบบการแบ่งระดับที่ชัดเจนเพื่อบ่งบอกถึงความก้าวหน้าในการเรียนรู้

               3.การวางแผนการสอน: ผู้สอนสามารถใช้หลักการของ CEFR เพื่อวางแผนการสอนที่เหมาะสมตามระดับความรู้และทักษะของผู้เรียน ช่วยให้การสอนเป็นไปได้อย่างที่เข้าใจและมีประสิทธิภาพ

               4. การสื่อสารระหว่างประเทศ: ช่วยให้คนที่มาจากประเทศและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันสามารถสื่อสารกันได้ มีการใช้ระดับที่มีความถูกต้องและเปรียบเทียบได้ในการบ่งบอกความสามารถทางภาษา

               5.การศึกษาต่อและการทำงาน: มีความเชื่อมโยงกับการศึกษาต่อและการทำงานในระดับที่ต่างกันช่วยในการสนับสนุนการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นและการพัฒนาทักษะทางภาษาในสายอาชีพ นอกเหนือจากความสำคัญข้างต้นแล้ว CEFR ยังช่วยในการประเมินระดับความรู้และทักษะทางภาษาของบุคคล  ดังนั้น จึงถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญที่ส่งผลในการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาและความสามารถในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน และอาชีพการงานได้


-------------------------------------------------------------------------
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลการตอบคำถามของสัปดาห์ที่ผ่านมา


 

 

 


Leave a Comment

ชาใบเปปเปอร์มิ้นท์

C Shop สินค้า 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์


MOE SAFETY CENTER

ข่าวกลุ่มนโยบายและแผน สพป.จันทบุรี เขต 1

IMG


บทความโดย นพรัตน์ ดาวไสว


IMG
นพรัตน์ ดาวไสว

บทความอื่นของ นพรัตน์