สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO

นิเทศ ติดตามการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในสถานศึกษา 6 มาตรการ

         

          นิเทศติดตามการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิกในสถานศึกษา 6 มาตรการ โรงเรียนในเครือข่าย 4 มิติใหม่ท่าใหม่ 4 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง และโรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
 

   โดยนายสุทธิ สุวรรณปาล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางนวลศรี โพธิ์แก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงิน ฯ และ นางนันทวรรณ คอนหน่าย ศึกษานิเทศก์ สพป.จบ.1
     พบว่า ทุกโรงเรียนในเครือข่าย ฯ ได้ปฎิบัติตาม 6 มาตรการ ได้แก่ การคัดกรองวัดไข้ ลดอาการเสี่ยงก่อนเข้าโรงเรียน มาตรการที่ 2 การสวมหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าตลอดเวลา


มาตรการที่ 3 จุดล้างมือหรือเจลอย่างเพียงพอ มาตรการที่ 4 การจัดชั้นเรียนแบบมีระยะห่าง 1-2 เมตร มาตรการที่ 5 การทำความสะอาดห้องเรียน พื้นห้องและผิวสัมผัสที่ใช้ร่วมกันและมาตรการที่6 ไม่จัดกิจกรรมที่รวมกลุ่มคนจำนวนมาก เหลี่อมเวลาและลดเวลาทำกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - 19

Leave a Comment
บทความโดย นันทวรรณ คอนหน่าย


IMG
นันทวรรณ คอนหน่าย
IMG