สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO

นิเทศติดตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - 19 ในสถานศึกษา 6 มาตรการ

           นิเทศติดตามการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิกในสถานศึกษา 6 มาตรการ โรงเรียนในเครือข่าย 4 มิติใหม่ท่าใหม่ 4 โรงเรียนวัดตะกาดเง้า โรงเรียนวัดแขมหนูและโรงเรียนบ้านเจ้าหลาว วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 

  โดย นายสุทธิ สุวรรณปาล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ และนางนันทวรรณ คอนหน่าย ศึกษานิเทศก์ สพป.จันทบุรี เขต 1      พบว่า ทุกโรงเรียนในเครือข่าย ได้ปฎิบัติตาม 6 มาตรการ ได้แก่ การคัดกรองวัดไข้ ลดอาการเสี่ยงก่อนเข้าโรงเรียน มาตรการที่ 2 การสวมหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าตลอดเวลา มาตรการที่ 3 จุดล้างมือหรือเจลอย่างเพียงพอ


 มาตรการที่ 4 การจัดชั้นเรียนแบบมีระยะห่าง 1-2 เมตร มาตรการที่ 5 การทำความสะอาดห้องเรียน พื้นห้องและผิวสัมผัสที่ใช้ร่วมกันและมาตรการที่6 ไม่จัดกิจกรรมที่รวมกลุ่มคนจำนวนมาก เหลี่อมเวลาและลดเวลาทำกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - 19

Leave a Comment
บทความโดย นันทวรรณ คอนหน่าย


IMG
นันทวรรณ คอนหน่าย
IMG