สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO

การนิเทศติดตามผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว “บ้านเรียนสร้างสุข” ภาคเรียนที่ 1/2563

        วันที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม วัดและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว โดยนายประมวล บุญทีฆ์ ผอ.สพป.จันทบุรี เขต ๑ ประธานกรรมการ มอบหมายให้นางลัดดาวัลย์ วิเศษะภูติ รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการ ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการศึกษา และผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง ลงพื้นที่นิเทศติดตามผลการจัดการศึกษาของเด็กชายปิติกร แรมชื่น ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ บ้านเรียนสร้างสุข เลขที่ 31/4 หมู่ 1 ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เพื่อกำกับ ติดตาม ดูแลช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาแนะนำ และแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดการศึกษาร่วมกับผู้จัดการศึกษาให้เกิดการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพนักเรียนมีความสามารถในการใช้ ICT สามารถสืบค้นข้อมูลเพื่อเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง


ผู้ปกครองนักเรียนให้การสนับสนุนนักเรียนอย่างเต็มที่ จัดหาอุปกรณ์การเรียนรู้ให้กับนักเรียน


นักเรียนมีความสนใจในเรื่องของงานศิลปะ จากการพูดคุยนักเรียนบอกว่าจะใช้ความรู้และทักษะทางศิลปะประกอบอาชีพในอนาคต


จากการพูดคุยนักเรียนคนนี้มีควมไฝ่รู้ไฝ่เรียน และ มีความรู้รอบตัวในบางเรื่องสามารถเล่าให้พวกเราฟังได้อย่างเป็นเรื่องราว


เอกสารประชาสัมพันธ์วีดีโอบางส่วนจากการสนทนา
Leave a Comment
บทความโดย นิชาพัฒน์ ธนพลผโลทัย


IMG
นิชาพัฒน์ ธนพลผโลทัย

บทความอื่นของ นิชาพัฒน์
IMG