สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO

ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2564

 

        วันที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 โดยนายประมวล บุญทีฆ์ ผอ.สพป.จันทบูรี เขต 1 พร้อมด้วย นางลัดดาวัลย์ วิเศษะภูติ รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 และ คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมประชุมพิจารณาแนวทางการดำเนินงานรับนักเรียนในสังกัด สพป.จันทบุรี เขต 1 ตามนโยบาย และ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2564 และเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เพื่อให้การรับนักเรียนมีความเป็นธรรม เสมอภาค โปร่งใส และ ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล

 

Leave a Comment
บทความโดย นิชาพัฒน์ ธนพลผโลทัย


IMG
นิชาพัฒน์ ธนพลผโลทัย

บทความอื่นของ นิชาพัฒน์
IMG