สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO

กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ Application


โรงเรียนวัดขุนซ่องได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ Application 
เป็นสื่อเทคโนโลยีช่วยให้เกิดกระบวนการเรียนรู้


Leave a Comment
บทความโดย ชนัญชิดา หวังทรัพย์


IMG
ชนัญชิดา หวังทรัพย์

0IMG