สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO

หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรมสิ่งแวดล้อม


หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรมสิ่งแวดล้อม
ดำเนินงานการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
ปีงบประมาณ 2563

พฤติกรรม การจัดการขยะของนักเรียน
โรงเรียนวัดขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

          การวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของนักเรียนโรงเรียน
วัดขุนซ่อง ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 2) เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรม
การจัดการขยะของนักเรียนโรงเรียนวัดขุนซ่อง ตา บลขุนซ่อง อา เภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
และ 3) เพื่อศึกษาแนวทางในการปรับปรุงด้านการจัดการขยะของของนักเรียนโรงเรียนวัดขุนซ่อง
ตา บลขุนซ่อง อา เภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 1-3 โรงเรียนวัดขุนซ่อง ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ปี การศึกษา 2563
จานวน 127 คน โดยสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบ
ตรวจสอบรายการ และมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
จำนวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
          ผลการวิจัยพบว่า 1) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
2)พฤติกรรมการจัดการขยะของนักเรียนโรงเรียนวัดขุนซ่อง ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว
จังหวัดจันทบุรี อยู่ในระดับสูง และ 3) แนวทางในการปรับปรุงด้านการจัดการขยะของนักเรียน
โรงเรียนวัดขุนซ่อง ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย
คำสำคัญ: พฤติกรรม, การจัดการขยะ, นักเรียน

https://drive.google.com/file/d/1mKaAVUingdH7_SQgO8ctxt1C8faj_Zuo/view?usp=sharing



Leave a Comment




บทความโดย ชนัญชิดา หวังทรัพย์


IMG
ชนัญชิดา หวังทรัพย์

0



IMG