สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO

รวมงานค้นคว้าอิสระ โดยผู้ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา รุ่นที่ 14 ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์ สพป.จันทบุรี เขต 1

โดย Pornnarong Supkong - 6 กุมภาพันธ์ 2563 - อ่าน 469 ครั้ง


IMG

รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษาก่อนแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โดย เรื่อง เปิดดู
1.นายพรณรงค์ ทรัพย์คง การศึกษาการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV)โรงเรียนวัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 1
2.นางสาวรุ่งทิวา หาดอ้าน การศึกษากระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนนาฏศิลป์เครือข่ายที่ ๘ กลุ่มอำเภอท่าใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑
3.นายสินธ์ ศรีพลพา ความพึงพอใจของครูผู้สอนวิชาภาษาไทยโรงเรียนวัดสิงห์ที่มีต่อการนิเทศแบบชี้แนะ(Coaching)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑
4.นางสุพรรณี สุทธิประภา ศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนรวมของโรงเรียนบ้านซอยสอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑
5.นายกิตติศักดิ์ พลเดช การศึกษาทักษะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของครูโรงเรียนบ้านคลองน้ำใส เครือข่ายสถานศึกษาที่ 2 จันท์ธานี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
6.นางสาวสุวิมล โคกคาน การศึกษาการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 ในการรองรับการประเมินภายนอกรอบ 4 ของกลุ่มโรงเรียนเครือข่าย 9 แก่งก้าวหน้าพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
7.นางวิไลวรรณ ศรีมันตะสิริภัทร การศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาของครูผู้สอนระดับประถมศึกษาในสถานศึกษากลุ่มเครือข่าย 7 คุ้งวิมาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
8.นางสาวศิริพร แทนทด การศึกษาสภาพการดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ของครูผู้สอนประถมศึกษาในโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพที่ 7 คุ้งวิมาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
9.นายทรงวุฒิ เดชมาลา ศึกษาเจตคติการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก(Active Learning) กลุ่มเครือข่ายที่ ๕
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑
10.นางสาวรุ่งอรุณ สังวาล การศึกษาแนวทางการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านด้วยการจัดการเรียนรู้แบบมอนเตสซอรี่ของครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ กรณีสังกัดศึกษาโรงเรียนวัดแสลง (เขมราษฎร์วิทยาคาร)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑
11.นางสาวนวพร น้อยมิ่ง การศึกษาจัดการเรียนรู้เสริมทักษะอาชีพของโรงเรียนวัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑
12.นางสาววิไลลักษณ์ รักษาพล
การศึกษาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (วิทยาการคำนวณ)
ของโรงเรียนบ้านเจ้าหลาว
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑
13.นายประภัทร ประภัสสรางกูล ศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายที่ ๖
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑
14.นางสาวกมลพร กลมเกลี้ยง ศึกษาการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามแบบ CLT ของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 โรงเรียนในเครือข่าย 5 (เบญจไตรภาคี)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
15.นางเอื้ออารีย์ ศรีมาลา สภาพการจัดกิจกรรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยโรงเรียนเครือข่ายที่6
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
16.นางสาวศรีสุดา สมทรัพย์ ความพร้อมในกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนดนตรีไทยในสถานศึกษาเครือข่าย 10 อำเภอแก่งหางแมว
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1


ในภาพอาจจะมี 14 คน, รวมถึง Pornnarong Supkong, ขวัญฤดี ไกรรักษ์ และ Sakulya Pholboon, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

Leave a Comment

เส้นกก ย้อมสี

C Shop สินค้า 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์


MOE SAFETY CENTER

ข่าวกลุ่มนโยบายและแผน สพป.จันทบุรี เขต 1

IMG


บทความโดย Pornnarong Supkong


IMG
Pornnarong Supkong

บทความอื่นของ Pornnarong