สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO

เรียนรู้กลุ่มงานใน สพป.จันทบุรี เขต 1 #Part 1

ในภาพอาจจะมี 5 คน, รวมถึง Pornnarong Supkong และ Sakulya Pholboon, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม


วันที่ 3 ของการฝึกประสบการณ์ คือวันที่ 20 มกราคม 2563 ผู้ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษาได้เศึกษาเรียนรู้กลุ่มงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 จำนวน 4 กลุ่มงาน คือ
1. กลุ่มอํานวยการ
2. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
3. กลุ่มนโยบายและแผน
4. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1. กลุ่มอํานวยการ
นางจุไรรัตน์ สินทรัพย์ (ผอ.กลุ่มอํานวยการ)

ในภาพอาจจะมี 8 คน, รวมถึง Benchaphoj Posayanithiwat, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และ สำนักงาน

กลุ่มอํานวยการ มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(ข) ดําเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอํานวยการ
(ค) ดําเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ
(ง) จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองค์กร
(จ) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการ ผลงาน และบริการข้อมูลข่าวสาร

ในภาพอาจจะมี 10 คน, ผู้คนกำลังยืน, สำนักงาน และ สถานที่ในร่ม

(ฉ) ประสานการดําเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา
(ช) ดําเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ
(ซ) ประสาน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ
(ฌ) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มิใช่งาน
ของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย

หลังจากได้รับความรู้จากคุณจุไรรัตน์ สินทรัพย์ (ผอ.กลุ่มอํานวยการ) แล้ว ทางคณะผู้ฝึกประสบการณ์ก็ได้เยี่ยมชมกลุ่มอำนวยการ พร้อมทั้งสอบถามเกี่ยวกับการทำงานของกลุ่มอำนวยการจากบุคลากรโดยตรง ทั้งนี้เพื่อเป็นการทราบถึงวิธีการทำงานของกลุ่มอํานวยการ สพป.จันทบุรี เขต 1 ถึงขั้นตอน และวิธีการทำงานต่าง ๆ ภายในกลุ่ม

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

ในขณะที่ศึกษาดูงานกลุ่มอำนวยการอยู่ท่านเดือน ทองกุล ผู้อำนวยการ สพป.จันทบุรี เขต 1 ก็ เข้าทักทายพอดี พร้อมทั้งพูดคุยกันอย่างเป็นกันเอง ทำให้บรรยากาศในการฝึกปฏิบัติงานเต็มไปด้วยรอยยิ้ม มีความสุข

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน, สำนักงาน และ สถานที่ในร่ม

ก่อนที่ท่านเดือน ทองกุล จะเดือนทางไปราชการที่อำเภอแก่งหางแมว ของจังหวัดจันทบุรีเพื่อรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ท่านได้กรุณาให้ท่ายรูปร่วมกัน

ในภาพอาจจะมี 20 คน, รวมถึง Sakulya Pholboon, Pornnarong Supkong และ Arunee Bumrungchon, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

2.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางนวลศรี ทรงสุวรรณ (ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์)

ในภาพอาจจะมี 5 คน, รวมถึง Sakulya Pholboon, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน
(ข) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี
(ค) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ
(ง) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารสินทรัพย์
(จ) ให้คําปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดําเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ
และงานบรหารสินทรัพย์
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
ที่ได้รับมอบหมาย

ภาพการบริหารจัดการเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของ สพป.จันทบุรี เขต 1

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

ในภาพอาจจะมี 4 คน, คนที่ยิ้ม

หลังจากทราบข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่จากการบรรยายของคุณนวลศรี ทรงสุวรรณ (ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์) แล้ว ทางคณะผู้ฝึกประสบการณ์ก็ได้เยี่ยมชมกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และ สอบถามข้อมูลต่าง ๆ จากผู้ปฏิบัติงานโดยตรงตามความสนใจของผู้ฝึกประสบการณ์

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 8 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง, สำนักงาน และ สถานที่ในร่ม

จากนั้นทางคณะผู้ฝึกประสบการณ์ก็ถ่ายรูปร่วมกันกับกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ก็เป็นอันจบการเรียนรู้ในภาคเช้าของวันนั้น

ในภาพอาจจะมี 22 คน, รวมถึง Sakulya Pholboon, Soontree Prakongsri และ Pornnarong Supkong, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

ในช่วงบ่ายเป็นการศึกษางานของกลุ่มนโยบายและแผน และ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยเริ่มจากกลุ่มนโยบายและแผน

3.กลุ่มนโยบายและแผน
นางอ้อมใจ ผดุงโกเศตร์ (ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน)

ในภาพอาจจะมี 3 คน, รวมถึง Pornnarong Supkong, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

กลุ่มนโยบายและแผน มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) จัดทํานโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษาแผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น
(ข) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ้งการจัดสรรงบประมาณ
(ค) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผน
(ง) ดําเนินการวิเคราะห์ และจัดทําข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ศึกษา วิเคราะห์ ดําเนินการ และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
(ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
(ค) ดําเนินงานสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
(ง) ดําเนินการวิเคราะห์ และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(จ) ส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ไดร้ับมอบหมาย

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, สำนักงาน, ตาราง, หน้าจอ และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 3 คน

และกลุ่มงานสุดท้ายของวันนี้ก็คือกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นางสาวบุญสิตา ดีวัฒนานนท์ (ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ดอกไม้

สำหรับการศึกษางานในกลุ่มนี้คณะฝึกประสบการณ์ได้รับความรู้ในเรื่องของเครื่องมือด้าน ICT ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ที่มีส่วนในการขับเคลื่อนการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เช่น Google Suite หรือที่เรียกว่า G Suite 

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

อันจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดีเยี่ยม นอกจากนี้ยังได้รับความรู้เพิ่มเติมในเรื่องของการออกแบบ Google Form เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับการเก็บข้อมูลการนิเทศการศึกษา

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

จากความรู้ที่ได้ทั้งหมดในวันนี้เป็นความรู้ที่มีประโยชน์ในทุก ๆ เรื่อง และความรู้ที่ได้รับทุก ๆ เรื่องในวันนี้จะเป็นสิ่งที่คณะผู้ฝึกประสบการณืนำไปประยุกต์ใช้กับงานศึกษานิเทศก์ต่อไปLeave a Comment

MOE SAFETY CENTER

IMG
บทความโดย พรณรงค์ ทรัพย์คง


IMG
พรณรงค์ ทรัพย์คง


IMG