สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ O-NET โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบ SMILE

นวัตกรรมการนิเทศการศึกษา

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์O-NETโดยใช้กระบวนการนิเทศแบบ SMILE ภายใต้ระบบเครือข่าย ก ข ค จันท์ 1 โมเดล โดย นายสุทธิ สุวรรณปาล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ได้ตระหนักถึงความจำเป็นที่ต้องพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน และการปรับปรุง แก้ไขเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ให้สูงขึ้นร้อยละ5 และ ให้เป็นไปตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม และยั่งยืน ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จึงได้คิดวิธีที่จะให้โรงเรียนมีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่เป็นระบบ อย่างยั่งยืน และต่อเนื่อง


การพัฒนานวัตกรรมการนิเทศการศึกษานี้ พัฒนามาจากแนวคิดวงจรพัฒนาคุณภาพPDCA ของ เดมมิ่งและกระบวนการนิเทศ PIDRE ของ ดร.สงัด อุทรานันท์


 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นคู่มือในการนิเทศ ติดตาม ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือสถานศึกษาให้สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบ O-NETได้อย่างเป็นระบบตามวงจรคุณภาพ

2. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ให้สูงขึ้น


ขั้นตอนที่ 1 สร้างเป้าหมายร่วมกัน S : Share goals

เป็นขั้นตอนแรกของการวางระบบและกระบวนการนิเทศ โดยกำหนดให้มีการสร้างเป้าหมายร่วมกันระหว่างผู้นิเทศ และผู้รับการนิเทศ เป็นการวางแผนร่วมกันทั้งผู้นิเทศ และผู้รับการนิเทศขั้นตอนนี้ มีกิจกรรมสำคัญ ได้แก่ การประชุมร่วมกันระหว่าง ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการบริหารเครือข่ายสถานศึกษา ครูวิชาการ และคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.) เพื่อมอบนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กำหนดเป้าหมายการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ มีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ระดับโรงเรียน ระดับเครือข่าย จัดกลุ่มสีคุณภาพ เพื่อเป็นฐานในการกำหนดเป้าหมายแล้วนำมากำหนดเป็นแผนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแผนนิเทศตามสภาพปัญหาและจุดค้นพบในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด ที่ต้องได้รับการพัฒนาจากนั้นผู้บริหารโรงเรียน จะมีการประชุมครูเพื่อจัดทำรายละเอียดของแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์O-NET ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อ กำหนดวัตถุประสงค์ กิจกรรมพัฒนา สื่อนวัตกรรม วิธีวัดและประเมินผล และปฏิทินการปฏิบัติกิจกรรมในแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET หรือ ครูผู้สอนอาจนำไปปรับปรุงเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ของครูที่รับผิดชอบในแต่ละวิชาก็ได้


ขั้นตอนที่ 2 แข็งขันทำหน้าที่ M : Making

เป็นขั้นตอนของการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละบุคคลตามแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET ได้แก่ การปฏิบัติงานของครูผู้สอนในการจัดการเรียนรู้ตามแผนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ และแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนการนิเทศการศึกษาของศึกษานิเทศก์โดยการจัดประชุม อบรมพัฒนาครูเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักสูตรการจัดการเรียนรู้การพัฒนาสื่อนวัตกรรมการวัดและประเมินผล และการวิจัยในชั้นเรียนการปฏิบัติงานของผู้ให้การนิเทศ (คณะ อ.ก.ต.ป.น. / ศึกษานิเทศก์)

ขั้นตอนที่ 3 มีสารสนเทศและข้อมูล I : Information

เป็นขั้นตอนของการเก็บรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องระหว่างการปฏิบัติงานหรือหลังสิ้นสุดการปฏิบัติงานที่ผู้รับการนิเทศ ครูผู้สอนบันทึกผลการสอน ผลการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างสอน และเมื่อสิ้นสุดการสอน สำหรับเป็นข้อมูลการพัฒนาระหว่างเรียน การสอบ Pre O-NET เพื่อตรวจสอบคุณภาพผู้เรียนเบื้องต้นก่อนการสอบO-NET จริง หลังจากนั้นครูจะนำผลการทดสอบ Pre O-NET มาวิเคราะห์ผลการทดสอบเป็นรายวิชาและมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตามผลการสอบ 

ขั้นตอนที่ 4 เพิ่มพูนการเรียนรู้ L : Learning

 ครูจะนำผลการวิเคราะห์มาเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายและจัดกลุ่มสนทนาPLC แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับโรงเรียนเพื่อค้นหาวิธีการแก้ปัญหาการเรียนรู้เบื้องต้นเพื่อนำมาจัดทำเป็นแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ฉบับเร่งรัด ซึ่งจะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 1 เดือน โดยมีคณะนิเทศฯ เข้าไปช่วยให้คำปรึกษา เสนอแนะในโรงเรียนที่รับผิดชอบ ในขั้นตอนนี้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับโรงเรียนและระดับเครือข่าย โดยใช้ระบบเครือข่าย ก ข ค จันท์ 1 โมเดล เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ O-NET ในระดับกลุ่มเครือข่ายโดยมีคณะอนุกรรมการวิชาการในเครือข่ายสถานศึกษา และคณะกรรมการบริหารเครือข่ายสถานศึกษา ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ PLC โดยนำผลจากการพัฒนาในระดับโรงเรียนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำมาใช้ในการจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาผู้เรียนในระดับกลุ่มเครือข่าย


ขั้นตอนที่ 5 สู่ความสำเร็จ E : Evaluation

 เป็นขั้นตอนการตรวจสอบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานO-NET จากการทดสอบจริงตามกำหนดเวลา และสถานที่สอบของนักเรียน โดยการเปรียบเทียบผลการทดสอบกับค่าเป้าหมายของโรงเรียนที่กำหนดไว้ และค่าเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับสังกัด สพฐ. และระดับประเทศ โดยจัดทำเกียรติบัตร โล่เกียรติยศ ให้โรงเรียนที่ดำเนินการแล้วประสบผลสำเร็จเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กำหนด เช่น สูงกว่าระดับประเทศ สูงมากกว่าร้อยละ 5 สูงกว่าปีที่ผ่านมา และสูงอย่างต่อเนื่อง ผลจากการนำนวัตกรรมการนิเทศการศึกษา กระบวนการนิเทศแบบ SMILE มาใช้ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์O-NET ภายใต้ระบบเครือข่าย ก ข ค จันท์ 1 โมเดล ส่งผลให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ประสบผลสำเร็จในการดำเนินงานตามนโยบายการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาที่มีคะแนนสูงกว่าระดับประเทศ อยู่ในอันดับที่ 2 ต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษา ได้รับการยกย่องและโล่เกียรติยศจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งผลให้ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ วัดและประเมินผลได้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด มีสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ช่วยพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพ เป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กำหนดไว้


VDO นำเสนอ กระบวนการนิเทศแบบ SMILE ภายใต้ระบบเครือข่าย ก ข ค จันท์ 1 โมเดล
Leave a Comment

IMG
บทความโดย พรณรงค์ ทรัพย์คง


IMG
พรณรงค์ ทรัพย์คง
IMG