สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO

สรุปข้อมูลสถานศึกษาที่แจ้งความประสงค์พร้อมเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก พ.ศ.2564

สรุปข้อมูลสถานศึกษาที่แจ้งความประสงค์พร้อมเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก
ประจำปีงบปประมาณ พ.ศ. 2564
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1

อ้างถึงหนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04004/ว30 ลว. 8 มกราคม 2564 เรื่องขอความร่วมมือแจ้งสถานศึกษา ที่พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีเป้าหมายสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาละ 50 แห่ง และหนังสือ สพป.จันทบุรี เขต 1 ที่ ศธ 04030/86 ลว. 13 มกราคม 2564 ตามแจ้งแล้วนั้น

บัดนี้ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 โดยกลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษาได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลสถานศึกษาในสังกัดเพื่อเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นที่เรียบร้อย จึงขอรายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

1.สถานศึกษาในสังกัด ณ ปัจจุบัน มีทั้งสิ้น มี 80 แห่ง และ 1 สาขา รวมทั้งสิ้น 81 แห่ง ประกอบด้วย
1.1 สถานศึกษาขนาดเล็ก จำนวน 40 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 49.38
1.2สถานศึกษาขนาดกลาง จำนวน 18 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 22.22
1.3สถานศึกษาขนาดใหญ่ จำนวน 23 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 28.402.สถานศึกษาเสนอชื่อเข้าร่วมประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 53 แห่ง
สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ (+ 3 ) ซึ่งจำแนกได้ดังนี้
2.1 จำแนกรายอำเภอ พบว่า
2.1.1 สถานศึกษาในสังกัดอำเภอเมืองจันทบุรี มีทั้งสิ้น จำนวน 25 แห่ง (ผ่านการประเมิน ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 แห่ง) แจ้งชื่อเข้าร่วมประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 20 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 83.33
2.1.2 สถานศึกษาในสังกัดอำเภอท่าใหม่ มีทั้งสิ้น จำนวน 26 แห่ง แจ้งชื่อเข้าร่วมประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 14 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 53.85
2.1.3 สถานศึกษาในสังกัดอำเภอนายายอาม มีทั้งสิ้น จำนวน 15 แห่ง แจ้งชื่อเข้าร่วมประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 10 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 66.67
2.1.4 สถานศึกษาในสังกัดอำเภอแก่งหางแมว มีทั้งสิ้น จำนวน 16 แห่ง แจ้งชื่อเข้าร่วมประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 9 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 56.25แบบกรอกข้อมูลสถานศึกษาที่พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1


ลำดับที่

รหัสถานศึกษา
(รหัส 10 หลัก)

ชื่อสถานศึกษา
(ชื่อเต็มของสถานศึกษา)

1

1022060029

โรงเรียนวัดเนินยาง (ประยูรราษฎร์วิทยาคาร)

2

1022060026

โรงเรียนวัดเกาะขวาง (สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์)

3

1022060015

โรงเรียนวัดดอนตาล (ธรรมราษฎร์สงเคราะห์)

4

1022060048

โรงเรียนวัดทุ่งเบญจา

5

1022060011

โรงเรียนวัดสิงห์ (วรประสิทธิ์วิทยา)

6

1022060209

โรงเรียนวัดช้างข้าม (ประชาช้างข้าม)

7

1022060012

โรงเรียนวัดพลับ (จันทบุรชีบาอุทิศ)

8

1022060182

โรงเรียนบ้านวังไม้แดง

9

1022060022

โรงเรียนวัดหนองบัว (ปทุมาภิพัฒน์)

10

1022060025

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(อินทก์อุทัย)

11

1022060211

โรงเรียนบ้านยางระหง

12

1022010023

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี

13

1022060183

โรงเรียนบ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์)

14

1022010084

โรงเรียนวัดนาซา

15

1022060206

โรงเรียนบ้านคลองลาว

16

1022060213

โรงเรียนบ้านต้นกระบก

17

1022010055

โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า (จงจินต์ รุจิรวงศ์ อุปถัมภ์ 2)

18

1022060050

โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง

19

1022060063

โรงเรียนวัดท่าศาลา

20

1022010022

วัดโป่งแรด (ปคุณวิทยาคาร)

21

1022060196

โรงเรียนวัดท่าแคลง (ท่าแคลงวิทยาคาร)

22

1022060184

โรงเรียนบ้านเนินจำปา

23

1022010002

โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน (วาสน์วิทยานุกูล)

24

1022060030

โรงเรียนวัดเขาน้อย (ปุ่นประชานุกูล)

25

1022060186

โรงเรียนบ้านบ่อไฟไหม้

26

1022060020

โรงเรียนวัดคมบาง (เพิ่มพิทยากร)

27

1022060024

โรงเรียนวัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)

28

1022060031

โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม (ธรรมรัตน์ศึกษาประชาอุทิศ)

29

1022060028

โรงเรียนวัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราฎร์ประสิทธิ์)

30

1022060018

โรงเรียนวัดทองทั่ว (เอครพานิช)

31

1022010059

โรงเรียนวัดรำพัน (สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์)

32

1022060195

โรงเรียนวัดหนองแหวน (วิจิตรราษฏร์บำรุง)

33

1022060208

โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171

34

1022060187

โรงเรียนบ้านคลองครก

35

1022060033

โรงเรียนบ้านคลองกะพง

36

1200060059

โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว

37

1022060189

โรงเรียนวัดขุนซ่อง

38

1022060003

โรงเรียนบ้านแก้ว

39

1022060185

โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น

40

1022060188

โรงเรียนบ้านช่องกะพัด

41

1022010095

โรงเรียนวัดวังหิน (เจียงบรรจงราษฎร์นุเคราะห์)

41

1022060036

โรงเรียนบ้านมาบโอน

43

1022010026

โรงเรียนวัดแสลง (เขมราษฎร์วิทยาคาร)

44

1022060002

โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส (บุญประชานุกูล)

45

1022060014

โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)

46

1022060201

โรงเรียนวัดหนองไทร

47

1022060052

โรงเรียนบ้านตาเลียว

48

1022010036

โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา

49

1022060043

โรงเรียนวัดหนองคัน

50

1022060013

โรงเรียนบ้านท่าแฉลบ (เอครพานิช)

51

1022060180

โรงเรียนวัดเขาวงกต (รุจิรวงศารามฯ)

52

1022060053

โรงเรียนบ้านวังปลา

53

1022060054

โรงเรียนบ้านแก่งน้อย

 

Leave a Comment

MOE SAFETY CENTER

ข่าวกลุ่มนโยบายและแผน สพป.จันทบุรี เขต 1

IMG
บทความโดย ธิติกาญจน์ พัฒน์อมรไชย


IMG
ธิติกาญจน์ พัฒน์อมรไชย