สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO

โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ Coding โรงเรียนบ้านคลองลาว

        วันที่ 21 ธันวาคม 2563 นายเอกสิทธิ์ ปิยะแสงทอง นายสุราษฎร์ ทองเจริญ และ นางนันทิการ์ กันยามา ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดำเนินการติดตามเก็บข้อมูลวิจัยเกี่ยวกับสภาพปัญหา วิธีการดำเนินงานของสถานศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง STEM Education และการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ Coding หลังจากดำเนินการอบรมออนไลน์หลักสูตรอบรมครูผู้สอนด้วยระบบทางไกล และหลักสูตร Coding For Teacher (C4T) ตามโครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ STEM ศึกษา และโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ Coding        โดยมีศึกษานิเทศก์ สพป.จันทบุรี เขต 1 คณะผู้บริหาร และ ครู โรงเรียนบ้านคลองลาว ให้การต้อนรับ จากนั้นนายเอกสิทธิ์ ปิยะแสงทอง ได้ชี้แจงการลงติดตามเก็บข้อมูลวิจัยโครงการฯ และพูดคุยเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ในการติดตามแก่ผู้บริหาร และ ครู(C4T) โรงเรียนบ้านคลองลาว


        นายสุทธิ สุวรรณปาล ผอ.กลุ่ม นิเทศฯ สพป.จันทบุรี เขต 1 ชี้แจงเกี่ยวกับรูปแบบการนิเทศโดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 เป็นการสาธิตการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ (Coding) ในชั้นเรียน และ กลุ่มที่ 2 คือ การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน Coding + STEM ในชั้นเรียน


กลุ่มที่ 1 สาธิตการสอน
        นายสัญญา ศรีคงรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านคลองลาว สาธิตการสอนวิชา Coding โดยใช้โปรแกรม Scratch ในการจัดการเรียนการสอน แนวความคิดในการออกแบบการจัดการเรียนคือให้นักเรียนได้แก้ปัญหาผ่านตัวการ์ตูนผ่านคำสั่งสำเร็จรูป (ภาษา Javascript) ก่อนเข้าสู่บทเรียนครูสัญญา ได้ให้นักเรียนเล่นเกมตอบคำถามเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Scratch โดยตอบคำถามผ่านโปรแกรม kahhot ซึ่งเป็นการกระตุ้นการเรียนรู้ให้นักเรียนได้เป็นอย่างดี 


        ในขั้นเข้าสู่บทเรียนครูสัญญาได้ให้โจทย์การสร้างเงื่อนไขอย่างง่ายเพื่อให้นักเรียนวางรูปแบบคำสั่งที่ไม่ซับซ้อนมากในการแก้ปัญหา จะสังเกตุเห็นว่านักเรียนมีความตั้งใจต่อการแก้ปัญหาตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ครูสัญญา จะใช้คำถามกับนักเรียนบ่อย ๆ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการคิด และมีการแชร์ความคิดร่วมกัน นอกจากนี้ครูสัญญา ยังให้โอกาสนักเรียนได้ออกมาแสดงตัวอย่างการแก้ปัญหาของนักเรียนแต่ละคน 


        จากการสังเกตุนักเรียนพบว่านักเรียนที่มีความรู้ความเข้าใจในการใช้โปรแกรม Scratch จะถ่ายทอดความรู้ให้กับเพื่อนในห้องเรียนซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากที่นักเรียนเก่งช่วยเหลือเพื่อน ๆ ในห้องเรียน


        ครูสัญญาจัดทำเว็ปไซต์ส่วนตัวเพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าไป Download เอกสาร ใบงาน สื่อการสอน ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีมาก เพราะเป็นการเตรียมพร้อมที่ดีเมื่อเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด - 19 นักเรียนจะสามารถเข้าเรียนออนไลน์จากที่บ้านได้


        จากนั้นก็ทำการสสรุปข้อมูลการออกนิเทศ ติดตาม และถ่ายรูปร่วมกัน และพร้อมที่จะขับเคลื่อนโครงการไปด้วยกัน เป็นต้นแบบการจัดการเรียนการสอนให้กับเครือข่ายโรงเรียนในจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดอื่น ๆ ต่อไป

Leave a Comment

MOE SAFETY CENTER

IMG
บทความโดย พรณรงค์ ทรัพย์คง


IMG
พรณรงค์ ทรัพย์คง


IMG