สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO

วิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนา สพป.จบ.1 ปี 2564

คุณภาพการศึกษาเป็นเป้าหมายสำคัญในการพัฒนผู้เรียน และการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติให้บรรลุตามเจตนารมณ์ในการจัดการศึกษาของชาติ จึงได้กำหนดแนวทางการพัฒนาการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยน้อมนำศาสตร์พระราชา เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของรัชกาลที่ 10 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

แผนพัฒนการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 นโยบายของกระทรงศึกษาธิการ แผนพัฒนาการศึกษาชั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบาย

ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
วิสัยทัศน์ : Vision

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็ง บริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานสร้างโอกาสทางการศึกษา พัฒนาเด็กไทยในศตวรรษที่ ๒๑ เน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายบนพื้นฐานสังคมพหวัฒนธรรม สู่ความสำเร็จตามแนวทางของศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน


พันธกิจ : Mission

1.สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนชั้นพื้นฐานได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เสมอภาค และเท่าเทียมกัน

2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะเด็กไทยในศตวรรษที่ 21

3. พัฒนาครูและบุคลกรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ

4. พัฒนาองค์กรให้มีความเข้มแข็ง เน้นภาคีเครือข่ายบนพื้นฐานสังคมพหวัฒนธรรมน้อมน้ำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนอย่างยั่งยืนมาเป็นหลักในการบริหารจัดการศึกษา

 

เป้าประสงค์ : Goals

1. เด็กในวัยเรียนได้รับโอกาสหางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และเท่าเทียม

2. ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณภาพและมีคุณลักษณะเด็กไทยในศตวรรษที่ 21

3. ครูและบุคลกกางการศึกษาจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานตำแหน่ง และมาตรฐานวิชาชีพ

4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีความเข้มแข็ง เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้มีภาคีเครือข่ายบนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยหลักธรรมาภิบาลเป็นหลักในการบริหารจัดการศึกษา

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา : Devolvement Strategy


กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับ

1.1 ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน

1.2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีวินัยและจิตสาธารณะ ตามพระบรมรโชบายรัชกาลที่ ๑๐ มีความเป็นพลเมืองดี ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1.3 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้สมรรถนะและทักษะการเรียนรู้ตามคุณลักษณะเด็กไทยในศตวรรษ ที่ 21

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา

2.1 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ

2.2 เสริมสร้างปลูกจิตสำนึกในการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2.3 สริมสร้างขวัญ กำลังใจ ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความปลอดภัย มั่นคงและความก้าวหน้าในวิชาชีพ


กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้และเครือข่ายความร่วมมือ

3.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา บูรณาการทุกภาคส่วน

3.2 ส่งเสริมการใช้สื่อ เทคโนโลยีดิจิทัล และแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดกระบวนการเรียนรู้

3.3 ส่งเสริม สนับสนุน คุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม


กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา

4.1 ส่งเสริมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

4.2 จัดรูปแบบการบริหารจัดการที่หลากหลายโดยเน้นการสร้างความเข้มแข็งสู่ความเป็นเลิศ "STRONGER MODEL"

4.3 ติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษาที่มีประสิทธิภาพโดยมีส่วนทุกภาคส่วน


การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้ "รูปแบบการสร้างความเข้มแข็งสู่ความสำเร็จตามแนวทางของศาสตร์พระราชสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน STRONGER MODEL" เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษา สร้างความเข้มแข็งให้ผู้เรียนมีความรู้ สมรรถะและทักษะการเรียนตามคุณลักษณะเด็กไทยในศตวรรษที่ 21โดย
นายประมวล บุญทีฆ์
ผอ.เขต สพป.จันทบุรี เขต 1


Powerpoint นำเสนอ Click Now!Leave a Comment

MOE SAFETY CENTER

IMG
บทความโดย พรณรงค์ ทรัพย์คง


IMG
พรณรงค์ ทรัพย์คง


IMG