สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม

พระราชบัญญัตประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

มาตรา 126
มาตรา 127
มาตรา 128
Leave a Comment
บทความโดย พรณรงค์ ทรัพย์คง


IMG
พรณรงค์ ทรัพย์คง
IMG