สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO

การพัฒนาโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ : โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171


VDO นำเสนอนวัตกรรมความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
        จากที่ได้พบ มีนักเรียนที่เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ยังไม่เข้าใจในวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนนับไม่เกิน 100,000 จำนวน 10 คน จึงเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไข

        ฉะนั้นครูผู้สอนจึงเห็นความสำคัญที่ต้องแก้ไขปัญหานี้ โดยการนำแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนนับไม่เกิน 100,000 มาให้ใช้ฝึกทักษะนักเรียนให้เกิดความรู้ความเข้าใจให้มากยิ่งขึ้น ช่วยทำให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยชุดฝึกเสริมทักษะสูงกว่าก่อนเรียนด้วยชุดฝึกทักษะอย่างมีนัยทางสถิติที่ไปทิศที่ดียิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1.เพื่อศึกษาผลของการใช้ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์
เรื่อง จำนวนนับไม่เกิน 100,000
ที่มีต่อผลการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3/1

2.เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนก่อนและหลังเรียน
ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนนับไม่เกิน 100,000
ที่มีต่อผลการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1

สมมติฐานของการศึกษา
"นักเรียนที่เรียนโดยการใช้ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์
เรื่อง จำนวนนับไม่เกิน 100,000มีผลทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน”

ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า
ประชากร
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 จำนวน 10 คน โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171

ประโยชน์ที่ว่าจะได้รับ
1.ทำให้ครูมีการศึกษา ค้นคว้า เกิดความเคลื่อนไหวทางวิชาการอยู่เสมอ
2.นักเรียนมีเจตคติที่ดีในวิชาคณิตศาสตร์
และมีผลการเรียนดีเพิ่มขึ้นสรุปผลกการวิจัย
        ผลการวิจัยในครั้งนี้ปรากฏว่า เมื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ที่เรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง จำนวนนับไม่เกิน 100,000 ผลการเรียนรู้ของนักเรียนหลังการใช้ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง จำนวนนับไม่เกิน 100,000 สูงกว่า ผลการเรียนรู้ของนักเรียนก่อนการใช้ฝึกทักษะ เรื่อง จำนวนนับไม่เกิน 100,000 เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลผลการทดสอบ ก่อนเรียนจากคะแนนเต็ม 20 คะแนน ได้คะแนนเฉลี่ย 11.2 คิด เป็นร้อยละ 56 ผลการทดสอบหลังเรียนจากคะแนนเต็ม 20 คะแนน ได้คะแนนเฉลี่ย 16.7 คิดเป็นร้อยละ 83.5 คิดเป็นความก้าวหน้าเพิ่มขึ้น 27.5 ซึ่งพบว่าผลการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าผลการเรียนรู้ก่อนเรียน


ผลงานนวัตกรรมโดย


Leave a Comment