สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO

การพัฒนาอุดมการณ์และกระบวนทัศน์ของการเป็นรองผู้อำนวยการสถานศึกษา


วันที่ 4 กันยายน 2563
นายเดือน ทองกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
เวลา 09.00 – 12.00 น.
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 รายวิชาที่ 1.1 การพัฒนาอุดมการณ์และกระบวนทัศน์ ของการเป็นรองผู้อำนวยการสถานศึกษา


ดร.สุทธิ สุวรรณปาล ผู้อำนวยกลุ่มการนิเทศฯ สพป.จันทบุรี เขต 1
เวลา 13.00 - 16.00 น.
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
รายวิชาที่ 2.3 ผู้นำการเปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดการ เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช
เวลา 16.00-19.00 น.
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
รายวิชาที่ 3.9 การบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
Leave a Comment
บทความโดย พรณรงค์ ทรัพย์คง


IMG
พรณรงค์ ทรัพย์คง
IMG