สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการในระบบเครือข่าย ก ข ค จันท์ ๑ โมเดล

วันที่ 14 สิงหาคม 2563  คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูวิชาการทั้ง 10 เครือข่าย เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการในระบบเครือข่าย ก ข ค จันท์ ๑ โมเดล  เพื่อรับมอบโล่เกียรติยศและเกียรติบัตรสถานศึกษาที่ประสบผลสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามเป้าหมายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 จากนายเดือน ทองกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ณ ห้องประชุมจุลมณี 1 โรงแรมเคพีแกรนด์ จันทบุรี

โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม (ธรรมรัตน์ศึกษาประชาอุทิศ)  ได้รับรางวัลดังนี้
1. โล่เกียรติยศ สถานศึกษาที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นฐาน (O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
คะแนนรวมเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระสูงกว่าระดับประเทศ อันดับที่3  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี  เขต 1
2. เกียรติบัตร สถานศึกษาที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นฐาน (O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
คะแนนรวมเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระสูงกว่าระดับประเทศ อันดับที่3  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี  เขต 1
3. เกียรติบัตร สถานศึกษาที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นฐาน (O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย สูงกว่าร้อยละ 50 อันดับที่3  สูงกว่าระดับประเทศ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี  เขต 1
4. เกียรติบัตร สถานศึกษาที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นฐาน (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีที่6   
รวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สูงกว่าระดับประเทศ อันดับที่3 เครือข่ายที่4  มิติใหม่ท่าใหม่4  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี  
เขต 1
5. เกียรติบัตร สถานศึกษาที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นฐาน (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีที่6   
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมากกว่าร้อยละ 50 สูงกว่าระดับประเทศ อันดับที่3 เครือข่ายที่4  มิติใหม่ท่าใหม่4  
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี  เขต 1
6. เกียรติบัตร สถานศึกษาที่มีคะแนนทดสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  รวมทุกด้านความสามารถ อันดับที่3 
เครือข่ายที่4  มิติใหม่ท่าใหม่4  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี  เขต 1