สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO

พรบ. กฏ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง

[spoiler show="- พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)"]- พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

 

[/spoiler]

 

[spoiler show="- พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546"]- พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

 

[/spoiler]

[spoiler show="- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิก สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550"]- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิก สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550

 

[/spoiler]

[spoiler show=" - ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการขยายชั้นเรียน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553"]- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการขยายชั้นเรียน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553

 

[/spoiler]


กฎหมาย ระเบียบ กฎ หลักเกณฑ์ ที่เกียวข้อง

กฎหมาย ข้อบังคับเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คำสั่งหัวหน้า คสช.

หนังสือเวียน

กฎหมายอื่นๆ

แนวคำวินิจฉัยของ กคศ.

Leave a Comment

สอบครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2564

IMG
บทความโดย บุญสิตา ดีวัฒนานนท์


IMG
บุญสิตา ดีวัฒนานนท์
IMG