สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO

เกียรติบัตรการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อส่งเสริมการอ่านโดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โดย พรณรงค์ ทรัพย์คง - 23 สิงหาคม 2566 - อ่าน 663 ครั้ง


ลำดับ รายชื่อ รหัส โรงเรียน เกียรติบัตร
1 นางสาวพจนา ศรีกระจ่าง กน.สพป.จบ.๑ – ๓๙๕/๒๕๖๖ โรงเรียนวัดแสลง
2 นางสาวกานต์รวี คำเฟย กน.สพป.จบ.๑ – ๓๙๖/๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านแก้ว
3 นางสาวอลินดา กลมเกลี้ยง กน.สพป.จบ.๑ – ๓๙๗/๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านแก้ว
4 นางดวงพร ราชสมบูรณ์ กน.สพป.จบ.๑ – ๓๙๘/๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านแก้ว
5 นายปราการ ฤทัยมณีเกษม กน.สพป.จบ.๑ – ๓๙๙/๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านวังปลา
6 นางสาววนิดา ถาใบศรี กน.สพป.จบ.๑ – ๔๐๐/๒๕๖๖ โรงเรียนวัดเนินสูง
7 นางสาวนภนภัส เจริญภักดิ์ กน.สพป.จบ.๑ – ๔๐๑/๒๕๖๖ โรงเรียนวัดดอนตาล
8 นางธัญญรัศม์ วรัชยาภัทรสิริ กน.สพป.จบ.๑ – ๔๐๒/๒๕๖๖ โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน
9 นางสาววรรษมล ศุภคุณ กน.สพป.จบ.๑ – ๔๐๓/๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านคลองครก
10 นางสาวสุภาวดี เพศประเสริฐ กน.สพป.จบ.๑ – ๔๐๔/๒๕๖๖ โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม
11 นายสุรเดช สมเรือน กน.สพป.จบ.๑ – ๔๐๕/๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านเนินดินแดง
12 นางสาวชวนชม ผดุงนาม กน.สพป.จบ.๑ – ๔๐๖/๒๕๖๖ โรงเรียนวัดหนองคัน
13 นางสาวสันนดี แก้วระย้า กน.สพป.จบ.๑ – ๔๐๗/๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา
14 นางสาวพขร รวยทรัพย์ กน.สพป.จบ.๑ – ๔๐๘/๒๕๖๖ โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ ๑๗๑
15 นางสาวอังคณา ชาติกุล กน.สพป.จบ.๑ – ๔๐๙/๒๕๖๖ โรงเรียนวัดเกาะขวาง
16 นางสาวนิจชิตา ดำเกิงสุรเดช กน.สพป.จบ.๑ – ๔๑๐/๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
17 นางสาวกัญจนพร บุญรอดรักษ์ กน.สพป.จบ.๑ – ๔๑๑/๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
18 นางสาวอนันธพร อัมพรพรรดิ์ กน.สพป.จบ.๑ – ๔๑๒/๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านคลองลาว
19 นางนารีรัตน์ สิทธิพรหมมา กน.สพป.จบ.๑ – ๔๑๓/๒๕๖๖ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
20 นางบุษยมาส พาทุมโฉม กน.สพป.จบ.๑ – ๔๑๔/๒๕๖๖ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
21 นางสาวสุดารัตน์ หิรัญญากร กน.สพป.จบ.๑ – ๔๑๕/๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านวังไม้แดง
22 นางสาวศิริญญา ประมวลสุข กน.สพป.จบ.๑ – ๔๑๖/๒๕๖๖ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม
23 นางสาวมาริสา มาสุก กน.สพป.จบ.๑ – ๔๑๗/๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านช่องกะพัด
24 นางสาวจริยา มาเล กน.สพป.จบ.๑ – ๔๑๘/๒๕๖๖ โรงเรียนวัดเขาวงกตรุจิรวงศารามฯ
25 นางสาวอมรรัตน์ เอี่ยมสกุล กน.สพป.จบ.๑ – ๔๑๙/๒๕๖๖ โรงเรียนวัดสามผาน
26 นายอำพล ธัญญะชาติ กน.สพป.จบ.๑ – ๔๒๐/๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย
27 นางสาวเสาวภาคย์ สำอางค์ กน.สพป.จบ.๑ – ๔๒๑/๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านซอยสอง
28 นางกัลยา แจ่มศรี กน.สพป.จบ.๑ – ๔๒๒/๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านเนินจำปา
29 นางสาวนาฎอนงค์ เตชะบุญเลี้ยง กน.สพป.จบ.๑ – ๔๒๓/๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น
30 นางสาวนภัสวรรณ อิ่มสรรพางค์ กน.สพป.จบ.๑ – ๔๒๔/๒๕๖๖ โรงเรียนสฤษดิเดช
31 นางกัญฐณา ปรีชา กน.สพป.จบ.๑ – ๔๒๕/๒๕๖๖ โรงเรียนวัดทองทั่ว
32 นางสาวธิดารัตน์ องค์ประเสริฐ กน.สพป.จบ.๑ – ๔๒๖/๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านต้นกระบก
33 นางสาวณิชพร พฤกษาชัยพร กน.สพป.จบ.๑ – ๔๒๗/๒๕๖๖ โรงเรียนวัดขุนซ่อง
34 นางสาวธารทิพย์ พ่วงจีน กน.สพป.จบ.๑ – ๔๒๘/๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านโป่งวัว
35 นางสาวจิราพร เกลี้ยงกรแก้ว กน.สพป.จบ.๑ – ๔๒๙/๒๕๖๖ โรงเรียนวัดพลับ
36 นางสาวศศิลชา เนื่องโพธิ์ กน.สพป.จบ.๑ – ๔๓๐/๒๕๖๖ โรงเรียนวัดเขาน้อย
37 นางสาวกิ่งทอง นวลหงษ์ กน.สพป.จบ.๑ – ๔๓๑/๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านท่าแฉลบ
38 นางสาวสาวิณี พิมทำมา กน.สพป.จบ.๑ – ๔๓๒/๒๕๖๖ โรงเรียนวัดพลับพลา
39 นางสาวชนมปภัทร พะโยม กน.สพป.จบ.๑ – ๔๓๓/๒๕๖๖ โรงเรียนวัดแก่งหางแมว
40 นางสาวญาณินณ์ สมนึกเจริญสุข กน.สพป.จบ.๑ – ๔๓๔/๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านชำโสม
41 นางสาวณิชนันทน์ ธนูศิลป์ กน.สพป.จบ.๑ – ๔๓๕/๒๕๖๖ โรงเรียนวัดหมูดุด
42 นางสาวสุปราณี มาราศรี กน.สพป.จบ.๑ – ๔๓๖/๒๕๖๖ โรงเรียนวัดเกาะโตนด
43 นางสาวสุธาสินี บรรดาศักดิ์ กน.สพป.จบ.๑ – ๔๓๗/๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว
44 นางนิชนันท์ ทองอยู่ กน.สพป.จบ.๑ – ๔๓๘/๒๕๖๖ โรงเรียนวัดทุ่งเบญจา
45 นางสาวยุวดี ธัญทนะ กน.สพป.จบ.๑ – ๔๓๙/๒๕๖๖ โรงเรียนวัดช้างข้าม
46 นางสาวจุรารัตน์ เย็นวัฒนา กน.สพป.จบ.๑ – ๔๔๐/๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านยางระหง
47 นางสาวสมฤทัย เจริญสุข กน.สพป.จบ.๑ – ๔๔๑/๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านตาเลียว
48 นายเชาว์วรรณ สร้อยศรีง กน.สพป.จบ.๑ – ๔๔๒/๒๕๖๖ โรงเรียนวัดเนินโพธิ์
49 นางสาวสิริวิมล ป๊อกตัง กน.สพป.จบ.๑ – ๔๔๓/๒๕๖๖ โรงเรียนวัดรำพัน
50 นางสาววรรณรัตน์ วิชัยกตัญญูกุล กน.สพป.จบ.๑ – ๔๔๔/๒๕๖๖ โรงเรียนวัดเสม็ดงาม
51 นายเอกพล ชาประวัง กน.สพป.จบ.๑ – ๔๔๕/๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านสังข์ทอง

กลุ่มงานนิเทศฯ สพป.จันทบุรี เขต 1


Leave a Comment


บทความโดย พรณรงค์ ทรัพย์คง


IMG
พรณรงค์ ทรัพย์คง

บทความอื่นของ พรณรงค์