สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO

สังเกตการสอนวิชาประวัติศาสตร์ โรงเรียนบ้านท่าแฉลบ

โดย พรณรงค์ ทรัพย์คง - 7 กรกฏาคม 2566 - อ่าน 307 ครั้ง


วันที่ 6 มิถุนายน 2566 ข้าพเจ้านายพรณรงค์ ทรัพย์คง ศึกษานิเทศก์ สพป.จันทบุรี เขต 1 พร้อมด้วย นางนิตยา วัฒฐานะ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิงห์ และ นางอนุรี สาริก ครูโรงเรียนวัดสิงห์ เข้าสังเกตการสอนวิชาประวัตฺศาสตร์จัดการเรียนการสอนโดยนายสหรัฐ เอี่ยมสำอางค์ ครูโรงเรียนบ้านท่าแฉลบ

แผนการสอนของนายสหรัฐ เอี่ยมสำอางค์ เป็นแผนการสอนที่ถูกการคัดเลือกจากคณะกรรมการให้เป็นแผนการสอนที่ใช้ลงพื้นที่สังเกตการสอน จากเดิมที่นายสหรัฐ เอี่ยมสำอางค์ ได้ส่งวีดีโอบทเรียนประวัติศาสตร์ของโรงเรียนบ้านท่าแฉลบ เรื่องย้อนรอยประวัติศาสตร์ท้องถิ่น วัดวิเวการาม(วัดเขาน้อยท่าแฉลบ) จังหวัดจันทบุรี
สำหรับการไปสังเกตการสอนครั้งนี้เป็นการสังเกตการสอนจากแผนการสอนเรื่อง วิธีการทางประวัติศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 รหัสวิชา ส15102 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ย้อนรอยประวัติศาสตร์วัดวิเวการาม (วัดเขาน้อยท่าแฉลบ) เวลาที่ใช้ในการสอน 1 ชั่วโมง

จุดประสงค์การเรียนรู้ (K-P-A-C)

ด้านความรู้ (K)
- อภิปรายขั้นตอนวิธีการทางประวัติศาสตร์ 5 ขั้นตอน

ด้านทักษะกระบวนการ (P)
- เขียนตอบคำถามจากใบงานที่ 1 เรื่องวิธีการทางประวัติศาสตร์

ด้านเจตคติ (A)
- เห็นความสำคัญของการใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการสืบค้นประวัติศาสตร์

ด้านสมรรถนะ (C)
- นักเรียนประยุกต์ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการสืบค้นประวัติความเป็นมาของเรื่องราวต่าง ๆ ที่นักเรียนสนใจ

สาระสำคัญ
การศึกษาประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น จำเป็นต้องใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์เพื่อให้กระบวนการศึกษา วิเคราะห์ และตีความจากร่องรอยหลักฐานทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษร และไม่ใช่ลายลักษณ์อักษร แล้วนำมาเรียบเรียงอย่างเป็นระบบ โดยใช้หลักเหตุผลอธิบายเหตุหารณ์ และความเป็นมาต่าง ๆ ในอดีต ให้มีความใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด


คลิปการสอน
กระบวนการ Coaching
นำเสนอโดยกลุ่มงานนิเทศฯ สพป.จันทบุรี เขต 1

Leave a Comment


บทความโดย พรณรงค์ ทรัพย์คง


IMG
พรณรงค์ ทรัพย์คง

บทความอื่นของ พรณรงค์