สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO

กรอบหลักสูตรท้องถิ่น สพป.จบ.1 พ.ศ.2562 ฉบับปรับปรุง 2565

เอกสารลำดับที่ ๓๔/๒๕๖๕
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑


ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑

เรื่อง ให้ใช้กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑

          ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
โดยมีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมาย และกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญามีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสามารถในการแข่งขันเวทีระดับโลก พร้อมทั้งปรับกระบวนการพัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับเจตนารมณ์ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ซึ่งมุ่งเน้นกระจายอำนาจทางการศึกษาให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาได้มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและความต้องการท้องถิ่น และให้เป็นไปตามแผนการศึกษาชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑ จึงปรับปรุงกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นให้เป็นไปตามที่กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด เพื่อให้เป็นกรอบในการสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ที่สอดคล้องและสนองความต้องการของท้องถิ่น ทั้งนี้เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับท้องถิ่น เกิดความรักผูกพัน มีเจตคติที่ดีและภาคภูมิใจในถิ่นกำเนิดของตน นำสิ่งที่ดีงามที่มีในท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง สังคมและดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข

          ทั้งนี้เพื่อให้กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑ เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษาและผู้เรียน จึงประกาศใช้กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ นายสุริยนต์ กัลยาณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑

 

คำนำ

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑ ได้ขับเคลื่อนหลักสูตรระดับท้องถิ่นโดยการกำหนดเป้าหมาย / จุดเน้นเพื่อพัฒนาผู้เรียนในระดับท้องถิ่น พัฒนาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นเพื่อเผยแพร่ให้สถานศึกษานำไปใช้ในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับท้องถิ่น และเพื่อการตรวจสอบคุณภาพผู้เรียนโดยรวมตามหลักสูตรและจุดเน้นในระดับท้องถิ่น รวมทั้งการวิจัย พัฒนาหลักสูตร บุคลากร ส่งเสริมสนับสนุน ติดตามผล ประเมินผล วิเคราะห์ และรายงานผลคุณภาพของผู้เรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑ จึงได้จัดทำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น และดำเนินการจัดทำกรอบหลักสูตรสาระท้องถิ่นโดยดำเนินการจัดทำตามขั้นตอน กระบวนการที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด จึงหวังว่าสถานศึกษาในสังกัดจะได้นำสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นตามกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นไปใช้ประกอบการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาต่อไป


Download เอกสาร PDFLeave a Comment


บทความโดย พรณรงค์ ทรัพย์คง


IMG
พรณรงค์ ทรัพย์คง

บทความอื่นของ พรณรงค์