สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2566

วิสัยทัศน์

สร้างคุณภาพผู้เรียน สู่สังคมอนาคตอย่างยั่งยืน


พันธกิจ

๑. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์

๒. พัฒนาสถานศึกษาให้มีความปลอดภัยแก่ผู้เรียน

๓. ส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

๔. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตร และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑

๕. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหสื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

๖. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศ

๗. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๘. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)Leave a Comment


บทความโดย พรณรงค์ ทรัพย์คง


IMG
พรณรงค์ ทรัพย์คง

บทความอื่นของ พรณรงค์