สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO

สื่อประชาสัมพันธ์ความรู้ และสื่อวิดีโอ เรื่อง “การล้างมือ” เนื่องในวันล้างมือโลก ประจำปี 2565


สพป.จันทบุรี เขต 1 ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์
เรื่อง "การล้างมือ” เนื่องในวันล้างมือโลก ประจำปี 2565

 

          สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 15 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันล้างมือโลก (Global Hand Washing Day) เพื่อเป็นการรณรงค์และสร้างความตระหนักให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย ล้างมือด้วยน้ำและสบู่

อย่างถูกต้อง 7 ขั้นตอน ซึ่งเป็นวิธีที่ง่าย มีประสิทธิภาพ และเป็นมาตรการหลักในการป้องกันโรค หยุดการแพร่
กระจายของโรคได้ ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุขจึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์วันล้างมือโลก ประจำปี 2565 ภายใต้คำขวัญ
"รวมกันเป็นหนึ่ง เพื่อสุขอนามัยของมือ: Unite for Universal Hand Hygiene” ขึ้น 

          สำหรับจังหวัดจันทบุรี โรงพยาบาลพระปกเกล้า โดยกลุ่มงานสุขศึกษา ได้ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้ เรื่อง "การล้างมือเนื่องในวันล้างมือโลก ประจำปี 2565 โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ได้แก่ บุคลากรและนักเรียนในสถานศึกษา ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดไฟล์สื่อประชาสัมพันธ์ เรื่อง "การล้างมือ” เนื่องในวันล้างมือโลก ประจำปี 2565 ได้ที่ https://bit.ly/3RHSx6p