สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO

พิธีมอบรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564

วันที่ 25 มกราคม 2565 นายประมวล บุญที่ฆ์ ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564 ได้รับเกียรติจาก นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีโดยมีบุคลากรและครูโรงเรียนในสังกัด สพป.จันทบุรี เขต 1 ได้รับรางวัลจำนวน 5 ราย ได้แก่


นางลัดดาวัลย์ วิเศษะภูติ รอง ผอ.สพป. จันทบุรี เขต 1 รับรางวัลคุรุสดุดีนายสุทธิ สุวรรณ์ปาล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รับรางวัลคุรุสภา "ระดับดี" (ระดับประเทศ) นางนันทวรรณ คอนหน่าย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ รับรางวัลดุรุสดุดี นายศักดินันท์ ศรีไพร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่ล้อม รับรางวัลคุรุสดุดี นางสาวกัณฐิการ สุระโคตร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านซอยสอง รับรางวัลคุรุสดุดี ณ หอประชุมเรือนกัลยาณมิตร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี


          รางวัลคุรุสภา แบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ "ระดับดีเด่น” จำนวน 9 รางวัล รางวัลที่จะได้รับ ประกอบด้วย โล่ประกาศเกียรติคุณ เข็มทองคำ "คุรุสภาสดุดี” เกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท และ "ระดับดี” จำนวน 18 รางวัล รางวัลที่จะได้รับ ประกอบด้วย เข็ม "คุรุสภาสดุดี” เกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท รวมจำนวน 27 รางวัล          คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับรางวัลคุรุสภา จะต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา มีระยะเวลาการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 10 ปี โดยปฏิบัติงานในประเภทที่ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 5 ปี และต้องตรงตามตำแหน่งที่ดำรงอยู่ ณ ปัจจุบัน ไม่เคยได้รับรางวัลคุรุสภา ระดับดีเด่นในประเภทเดียวกันมาก่อน ไม่เคยกระทำความเสื่อมเสียใด ๆ อันเป็นการบกพร่องในศีลธรรมอันดี และการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และไม่อยู่ระหว่างการถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย ถูกดำเนินการทางวินัยหรือเป็นผู้เคยถูกลงโทษทางวินัย แม้จะได้รับการล้างมลทินตามพระราชบัญญัติล้างมลทินแล้วก็ตาม รวมทั้งการดำเนินการเกี่ยวกับการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ          เกณฑ์การพิจารณา จะต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 และข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ได้แก่ 1) มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 2) มาตรฐานการปฏิบัติงาน และ 3) มาตรฐานการปฏิบัติตน (จรรยาบรรณของวิชาชีพ) และต้องเป็นผู้ที่จัดการเรียนรู้ จัดการศึกษา ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
อ้างอิงจาก https://www.ksp.or.thLeave a Comment

MOE SAFETY CENTER

ข่าวกลุ่มนโยบายและแผน สพป.จันทบุรี เขต 1

IMG
บทความโดย พรณรงค์ ทรัพย์คง


IMG
พรณรงค์ ทรัพย์คง

บทความอื่นของ พรณรงค์