สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO

บุคลากร สพป.จันทบุรี เขต 1 ร่วมสนับสนุนการดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียน ผู้ด้อยโอกาส และผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด 19


บุคลากร สพป.จันทบุรี เขต 1 ร่วมสนับสนุนการดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียน
ผู้ด้อยโอกาส และผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด 19


          วันที่ 18 ตุลาคม 2564 นายประมวล บุญทีฆ์ ผอ.สพป.จันทุบรี เขต 1 ได้แจ้งให้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาดำเนินการระดมความช่วยเหลือจากบุคลากรของ สพป.จันทบุรี เขต 1 ได้แก่ ข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ สพป.จันทบุรี เขต 1 ทุกกลุ่มงานเพื่อร่วมกันสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อนำไปสมทบและมอบให้กับเด็กนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดที่ด้อยโอกาสและได้รับผลกระทบรุนแรงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019