สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO

ประชาสัมพันธ์สื่อดิจิทัลของอักษรเพื่อการจัดการเรียนรู้ Aksom On-Learn

ด้วย บริษัท อักษรเอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้พัฒนาสื่อดีจิทัลเพื่อการเรียนรู้สำหรับ

นักเรียนและสื่อดิจิทัลประกอบการสอนสำหรับครูผู้สอน โดยเนันพัฒนาสื่อคุณภาพที่ใช้สอนได้จริง สามารถใช้

ในการจัดการเรียนการสอนได้หลากหลายรูแบบ ทั้งการสอนในห้องเรียนตามปกติ การสอนในรูปแบบ

ออนูไลน์ การสอนแบบผสมผสาน และการสอนในรูปแบบอื่น 1 โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๑๑๙ (COVID-19) ซึ่งทางบริษัทฯ ได้เปิดให้บริการ ดังนี้

๑. แพลดฟอร์มติจิทัลเพื่อการเรียนรู้ Aksom On-Learn (https://aksornon-learn.aksorn.com/)

ประกอบด้วย

๑.๑ หนังสือเรียน e-Book

๑.๒ คลิปอักษรเรียนสรุป

ประกอบด้วย

. บริการดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนสำหรับครู (www.aksorn.com/download)

๒.๓ สื่อประกอบการสอนสำหรับครูปฐมวัย

๒.๒ สื่อประกอบการสอนสำหรับครูประถมศึกษา และครูมัธยมศึกษา 

การใช้ Aksorn On-Learn เพื่อยกระดับการจัดการเรียนรู้
ในห้องเรียนและรูปแบบออนไลน์
เพียงสมัครเป็นสมาชิก "Aksorn One Account" พร้อมรับสิทธิประโยชน์มากมายสำหรับครู
การใช้ Aksorn On-Learn Platform และแหล่งเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพสื่อดิจิทัลกับการจัดการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21การประยุกต์ใช้เครื่องมือ (ZOOM และ Google Meet)
ในการจัดการเรียนรู้


 

Leave a Comment

IMG
บทความโดย พรณรงค์ ทรัพย์คง


IMG
พรณรงค์ ทรัพย์คง
IMG