สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO

การประเมินคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564

โดย นิพิท มหาชัย - 24 มิถุนายน 2564คณะกรรมการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564
ลงพื้นที่สถานศึกษาที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา          วันที่ 18 มิถุนายน 2564 นางลัดดาวัลย์ วิเศษะภูติ รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 ได้รับมอบหมายจากนายประมวล บุญทีฆ์ ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 ให้เป็นประธานคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564 โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วม ได้แก่ นายศักดินันท์ ศรีไพร ผอ.โรงเรียนวัดไผ่ล้อม นางโสภา สิทธิกร ผู้ทรงคุณวุฒิ โรงเรียนสฤษดิเดช นายสุทธิ สุวรรณปาล ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และนางสาวสมพร อุระเกตุ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมลงพื้นที่ประเมินสถานศึกษา โดยมีสถานศึกษาที่ส่งผลงานเข้าร่วมการประเมินคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564 จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ 
          1. สถานศึกษา ประเภทประถมศึกษา ขนาดเล็ก : โรงเรียนบ้านคลองครก อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
          2. สถานศึกษา ประเภทประถมศึกษา ขนาดกลาง : โรงเรียนบ้านช่วงกะพัด อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี


          การลงพื้นที่ประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564 ของ สพป.จันทบุรี เขต 1 ในครั้งนี้ ดำเนินการตามแผนงานและนโยบายการคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานศึกษาและสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาบริหารจัดการและดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการเสริมสร้างทักษะชีวิตต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งเพื่อให้การบูรณาการทักษะชีวิตในการจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมทักษะชีวิตนักเรียนสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องสู่ความยั่งยืน
          
          ทังนี้ ผลการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564 ของ สพป.จันทบุรี เขต 1 จะได้สรุปผลการประเมิน และส่งรายชื่อสถานศึกษาฯ ดังกล่าว เพื่อเข้ารับการประเมินในระดับภูมิภาค และระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อไป


----------------------------------------------------------------------------------

Leave a Comment

IMG
บทความโดย นิพิท มหาชัย


IMG
นิพิท มหาชัย

บทความอื่นของ นิพิท
IMG