สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO

การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2564

เรื่อง การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อพัฒาคุณภาพการศึกษาประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

๒. บัญชีอัตราว่างผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยในคราวประชุม กศจ.จันทบุรี ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔

ได้พิจารณาเห็นชอบให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑ ประกาศให้โรงเรียนวัดแสลง

อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เป็นสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ และแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบต่อไปLeave a Comment

IMG
บทความโดย พรณรงค์ ทรัพย์คง


IMG
พรณรงค์ ทรัพย์คง
IMG