สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO

การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2564

เรื่อง การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ด

อ้างถึง หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑ ที่ ศ5 0๔๐๓๐/ว๑๔๖๒

ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีอัตราว่างผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑ ได้แจ้ง

หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และรายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนน

ในการประเมินตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้ใช้บังคับ

กับทุกส่วนราชการ สำหรับการย้ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

ความแจ้งแล้วนั้น

สำหรับผู้ประสงค์ขอย้ายให้ส่งคำร้องขอย้ายพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ด ภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ดังนี้

จำนวน ๑ ชุด ๑. คำร้องขอย้าย

จำนวน ๑ ชุด ๒. สำเนารายงานประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

๓. เอกสารหลักฐานตามรายละเอียดตัวชี้วัดฯ จำนวน ๑๒ เล่ม

(โดยระบุเลขที่หน้าให้ชัดเจน และครบทุกหน้า)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ และแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป


Leave a Comment

IMG
บทความโดย พรณรงค์ ทรัพย์คง


IMG
พรณรงค์ ทรัพย์คง
IMG