สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO

แจ้งช่องทางการรับชมโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

        แจ้งช่องทางการรับชมโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โดยการส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลเพื่อการศึกษา

        ด้วย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชปถัมภ์ และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ จะดำเนินการถ่ายทอดรายการโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โดยการส่งคลื่นสัญญาณในระบบโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลเพื่อการศึกษา จำนวน ๑๒ ช่องสัญญาณ ตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๑ - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและประสิทธิภาพ
 

Leave a Comment

IMG
บทความโดย พรณรงค์ ทรัพย์คง


IMG
พรณรงค์ ทรัพย์คง
IMG