สพป.จันทบุรี เขต 1

การนิเทศ กำกับ ติดตาม การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

 

  22พฤษภาคม 2566 โรงเรียนวัดสิงห์(วรประสิทธิ์วิทยา)สพป.จันทบุรี เขต 1 ได้รับการนิเทศ กำกับ ติดตาม การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566   โดยการนำของ  นางลัดดาวัลย์ วิเศษะภูติ  รองผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1  นางกัญญาณัฐิกานต์ อารีรมย์  ผอ.กลุ่มอำนวยการ  นางอ้อมใจ ผดุงโกเศตร์  นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ  นางอุมาพร จรัลทรัพย์  นักวิเคระห์นโยบายและแผนชำนาญการ  และนายพรณรงค์ ทรัพย์คง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

  ทางโรงเรียนวัดสิงห์ฯ ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้