สพป.จันทบุรี เขต 1

การนิเทศ กำกับ ติดตาม และถอดประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21

วันที่17  กรกฎาคม 2566  โรงเรียนวัดสิงห์(วรประสิทธิ์วิทยา)สพป. จันทบุรี เขต 1  ได้รับการนิเทศ กำกับ ติดตาม และถอดประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21  

โดยนางธิติกาญจน์  พัฒน์อมรชัย , นางนันทวรรณ   คอนหน่าย , นางสาวอัญชัญ  ชูช่วย และนายพรณรงค์ ทรัพย์คง   คณะศึกษานิเทศก์ จาก สพป.จันทบุรี เขต 1


กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย ชัชชญา อภิธรรมภูษิต


ชัชชญา
ชัชชญา อภิธรรมภูษิต

บทความอื่นของ ชัชชญาIMG