สพป.จันทบุรี เขต 1

กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด


รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด


         

        

     วันที่ 27 มิถุนายน 2565 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE และนักเรียนเดินรณงค์ต่อต้านยาเสพติด เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ตระหนักถึงความสำคัญของการร่วมรณรงค์ ต่อต้าน และป้องกัน ยาเสพติด


          

          


  ชมรม TO BE NUMBER ONE จัดกิจกรรมตอบคำถามวันต่อต้านยาเสพติด และเต้นประกอบเพลง 
TO BE NUMBER ONE

         


จัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านต่อต้านยาเสพติด

กล่องแสดงความคิดเห็น

เป็นกิจกรรมที่ดีมีประโยชน์ ทำให้เด็กห่างไกลยาเสพติด
บันทึก : 2022-06-28 10:32:30 เขียนโดย พรณรงค์ ทรัพย์คงบทความโดย สุภาภรณ์ เนตรสว่าง


สุภาภรณ์
สุภาภรณ์ เนตรสว่าง


IMG