สพป.จันทบุรี เขต 1

ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด


โครงการป้องกันปัญหายาเสพติด และพัฒนาทักษะชีวิต
เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเฝ้าระวัง ปีการศึกษา 2565

    


       วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนบ้านวังไม้แดง จัดโครงการป้องกันปัญหายาเสพติด และพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเฝ้าระวัง ปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นการกำหนดมาตรการ แนวทางการดำเนินงานสร้างภูมิคุ้มกันกลุ่มวัยรุ่น ให้ดำเนินการโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 จำนวน 79 คน

    

    โดยมี นางสาวญดา สันจรเลิศ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพสต.เขาวงกต และนายอนุพงษ์ สุขวิเศษ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง อำเภอแก่งหางแมวเป็นวิทยากรในการจัดโครงการ

   

สุ่มตรวจสารเสพติด กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย สุภาภรณ์ เนตรสว่าง


สุภาภรณ์
สุภาภรณ์ เนตรสว่าง


IMG