สพป.จันทบุรี เขต 1

รณรงค์โรคไข้เลือดออก


     วันที่ 24 มิถุนายน 2565 ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสามพี่น้อง 
นำนักเรียนร่วมโครงการชุมชนเข้มแข็งป้องกันโรคไข้เลือดออก พร้อมเดินรณรงค์ และทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เก็บขยะกับชุมชน

     

ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานร่วมเดินรณรงค์เดินรณรงค์โรคไข้เลือดออก

     

สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบ้านวังไม้แดง ร่วมเดินรณรงค์เดินรณรงค์โรคไข้เลือดออก


   

ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา เก็บขยะกับชุมชน

กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย สุภาภรณ์ เนตรสว่าง


สุภาภรณ์
สุภาภรณ์ เนตรสว่าง


IMG